پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: شماره تلفن های جدید کتابخانه مرکزی

عنوان

شماره تلفن های جدید کتابخانه مرکزی
 به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی می رساند، شماره تلفن های بخش های مختلف این کتابخانه به صورت زیر تغییر یافته است:
  
 
نام بخش
نام کارکنان
شماره تماس
 
دفتر رئیس کتابخانه
آقای دکتر نورمحمدی (رئیس کتابخانه)

51214110 

51214111 (فکس)
​مسئول دفتر ریاست کتابخانه خانم معصومي ​51214110
معاون کتابخانه

آقاي پاشنگ

51214118
 
امانت (گردش کتاب)
خانم رستمي
آقای تختی
و آقاي قبادي
51214115
امانت (گردش کتاب)
آقای صابونی
51214116
بخش علم سنجی
آقای رمضان نژاد
 
51214117
​بخش علم سنجي
​آقاي شعبانيان گزافرودي
​51214138
خدمات فنی
آقایان پاشنگ
51214118
​خدمات فني
​خانم ناطقي و خانم شيرآقايي ​51214140
مرجع و نشریات ادواری
خانم نورزاده
51214139
اطلاع رساني و منابع الكترونيك
آقای شرفی
51214120
​پايان نامه هاو طرح هاي تحقيقاتي ​خانم حسيني جوادي 51214119
مرکز اینترنت
آقای سلیمی
51214124
مرکز اینترنت
آقای قبادی
51214121
آبدارخانه
آقایان رنجبر - پورسعید - منگلی
51214123

 

تاریخ انتشار

4/06/1394

تصویر خبر

پیوست: