پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: دومین کارگاه از سلسله کارگاه های شش ماهه اول سال 1401 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

عنوان

دومین کارگاه از سلسله کارگاه های شش ماهه اول سال 1401 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 

با سلام و احترام

واحد علم سنجی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می نماید:
دومین کارگاه از سلسله کارگاه های شش ماهه اول سال 1401 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

عنوان:
معرفی پایگاه های اطلاعاتی  و وب سایت های اطلاعات سلامت: با تاکید بر تعامل بیمار و پزشک
 

لینک شرکت در کارگاه: 

لینک ثبت نام: 

 با ارائه گواهی و امتیاز آموزشی برای شرکت کنندگان در کارگاه


تاریخ انتشار

06/08/2022

تصویر خبر

پیوست: