پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: اطلاع رسانی درخصوص روزآمد شدن سامانه نشریات علمی در پایگاه ISC

عنوان

اطلاع رسانی درخصوص روزآمد شدن سامانه نشریات علمی در پایگاه ISC

قابل توجه کاربران بخش اعتبارسنجی مجلات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شاهد

به دلیل تغییر در روند دسته بندی موضوعی مجله ها و روزآمدسازی ناقص سامانه نشریات علمی پایگاه ISC، مقادیر برخی از شاخص های مورد استفاده در اعتبارسنجی مجلات، از جمله AIF سال 96 گروه های موضوعی و Q مجله در هر یک از گروه های موضوعی در این سال، محاسبه و گزارش نشده است. بنابراین تا اطلاع ثانوی اعتبارسنجی کامل مجله های نمایه شده در پایگاه ISC امکانپذیر نمی باشد و تمامی گزارش های موجود مربوطه از نوع موقت محسوب می شوند. در حال حاضر تنها مقدار شاخص IF سال 96 مجله ها در دسترس است که در گزارش های اعتبارسنجی مربوط به سال های 96 و پس از آن، مورد استفاده قرار می گیرد.
واحد علم سنجی مرکز اسناد و مدارک علمی
 

تاریخ انتشار

02/17/2020

تصویر خبر

پیوست: