پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: تغییر در شیوه محاسبه شاخص Q در پایگاه ISC و تاثیر آن بر اعتبارسنجی مجلات

عنوان

تغییر در شیوه محاسبه شاخص Q در پایگاه ISC و تاثیر آن بر اعتبارسنجی مجلات

به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات اعمال شده در نحوه ی محاسبه شاخص Q در گزارش های استنادی نشریات علمی پایگاه ISC ، امکان اعتبارسنجی کامل نشریات نمایه شده دارای IF در پایگاه مذکور تا زمان بروز رسانی صفحات مربوطه در سامانه پژوهشی دانشگاه امکان پذیر نمی باشد.


کتابخانه مرکزی

واحد علم سنجی

تاریخ انتشار

06/30/2017

تصویر خبر

پیوست: