پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: تغییر در منبع اخذ داده های استنادی نمایه ISC در اعتبارسنجی مجلات

عنوان

تغییر در منبع اخذ داده های استنادی نمایه ISC در اعتبارسنجی مجلات
 

​قابل توجه اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

با توجه به روزآمد شدن و تغییرات بوجود آمده در شیوه گزارش شاخص های مبتنی بر استناد مجله ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یعنی جایگزین شدن "نظام سطح بندی نشریات علمی" با "فهرست شورای راهبری" از تاریخ 95/12/15 منبع اخذ داده ها برای اعتبارسنجی مجله های نمایه شده دارای ضریب تاثیر در پایگاه ISC در تمامی سالها نظام سطح بندی نشریات علمی است. لازم به ذکر است اعتبار کلیه ی گزارش های اعتبارسنجی مجله هایی که قبل از این تاریخ و بر اساس داده های شورای راهبری انجام شده و تاکنون برای کسب ترفیع و یا ارتقا مورد استفاده قرار نگرفته اند به قوت خود باقی است.

لینک های نظام سطح بندی نشریات علمی در پایگاه ISC:

تاریخ انتشار

03/08/2017

تصویر خبر

پیوست: