پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: تغییر محل سالن مطالعه خواهران و برادران کتابخانه مرکزی

عنوان

تغییر محل سالن مطالعه خواهران و برادران کتابخانه مرکزی

احتراما بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه می رساند، محل سالن مطالعه خواهران و برادران این کتابخانه، از روز سه‏ شنبه (09/09/95) تغییر یافته، لذا خواهشمند است هنگام ورود به سالن‏ های مطالعه، به تابلوهای راهنما توجه نمایید.

تاریخ انتشار

12/03/2016

تصویر خبر

پیوست: