پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
دانشكده‎ پزشکی شاهد1393
  
دانشگاه شاهد13851387
  
دانشكده‎پرستاري و مامايي شاهد13721377
  
دانشكده‎پرستاري و مامايي شاهد13721377
  
دانشكده‎ پزشکی شاهد13781379
  
دانشگاه شاهد13741377
  
دانشگاه شاهد13721376
  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي13731374
  
ستاد مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد84/4/2189/7/1
  
دانشكده‎پرستاري و مامايي شاهد 7477
  
دانشكده‎پرستاري و مامايي شاهد 7274