پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
کبری خاجوی شجاعی
پروفایل
کبري خاجوي شجاعي
 

 سوابق تحصیلی

 
وب پارت تحصیلات اساتید
مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهنام کشورنام شهراز سالتا سالعنوان پایان نامه یا رساله
کارشناسيماماييشهيد چمرانايراناهواز13621365 
دکتريبهداشت مادر وکودکتربيت مدرسايرانتهران13671370