پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(10)
Akram Rahimi, Asghar Kamrani , Farideh Attar & Rouhangiz Abbas Azimi3
  
2017Nova Biologica Reperta
Aslani M, Kamrani A. and Nejadsattari T.
  
2017Plant Researches
Asghar Kamrani & Mehrshid Riahi
  
2017Plant Biosystems
Masome Aslani, Asghar Kamrani, Taher Nejad-Sattari
  
2017Journal of Plant Researches
اصغر کامرای و علیرضا نقی نژاد
  
۱۳۹۴مجله پژوهش های گیاهی
Dolatyari & Kamrani
  
2015Wulfenia
Asghar Kamrani, Alireza Naqinezhad, Farideh Attar, Adel Jalili & David Charlet
  
2011PHYTOLOGIA BALCANICA
Asghar Kamrani, Adel Jalili, Alireza Naqinezhad, Farideh Attar, Ali Asghar Maassoumi3 & Sue C. Shaw
  
2011Biologia
ASGHAR KAMRANI, ALIREZA NAQINEZHAD, ADEL JALILI, FARIDEH ATTAR
  
2010ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM  POLONIAE
A. Kamrani, M. Amini rad, A. Jalili & F. Attar
  
2008IRAN. JOURN. BOT
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فاطمه زهرا قاضی14/12/1438
  
معصومه اصلانی16/12/1437
  
ندا کردونی21/03/1436
  
اکرم رحیمی24/03/1435
  
صدیقه سلیمانی شیجانی24/03/1434
  
ریحانه دانایی پور16/03/1433
  
فریده شاهمنصوری13/11/1431
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
  
Asgar Kamrani
  
اصغر کامرانی
  
اصغر کامرانی
  
اصغر کامرانی
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
عادل جلیلی- علیرضا نقی نژاد- اصغر کامرانیدانشگاه مازندران1393