پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

مقالات: آيا گونه هاي ماندابي استپ هاي البرز به عنوان شاخص هاي بوم شناختي قابل استفاده اند؟ آزمون يك فرضيه و ترسيم نيمرخ بوم شناختي گونه ها

عنوان مقاله

آيا گونه هاي ماندابي استپ هاي البرز به عنوان شاخص هاي بوم شناختي قابل استفاده اند؟ آزمون يك فرضيه و ترسيم نيمرخ بوم شناختي گونه ها

نویسندگان

اصغر کامرای و علیرضا نقی نژاد

سال نشر

۱۳۹۴

محل نشر

مجله پژوهش های گیاهی

چکیده

​مانداب هاي شيب هاي جنوبي رشته كوه هاي البرز ويژگي هاي منحصر به فردي دارند. تاكنون مطالعات كمي درباره گونه هاي

شاخص و عوامل موثر بر الگوي انتشار آن ها در اين رويشگاه ها انجام گرفته است. هدف از اين پژوهش آزمون فرضيه امكان

شاخص بودن گونه هاي ماندابي و ترسيم نيمرخ بوم شناختي آنها در دامنه هاي خشك البرز مي باشد. روابط متقابل بين ارتفاع از

سطح دريا و ويژگي هاي خاك و حضور گونه ها (در 512 قطعه نمونه) با تجزيه و تحليل گونه هاي شاخص دو طرفه و روش

نيمرخ بوم شناختي بررسي گرديد. از 41 گونه جمع آوري شده تنها 11 گونه در اين تجزيه و تحليل گونه هاي شاخص در سه

در ارتفاعات بالا(> Gypsophila elegans. و Ligularia persica. گروه پوششي شناسايي گرديد. گروه اول شامل گونه هاي

Pedicularis 6) و ماسه اي (> 55 %)مي باشد .در گروه دوم گونه هاي شاخص / 2500 متر) با خاك هايي اسيدي ( < 3

2050 متر) و اسيديته - در تراز هاي مياني از متغير هاي بوم شناختي به ويژه ارتفاع ( 2550 Carex diluta و sibthorpii

و Carex songorica ، Schoenoplectus lacustris 6) ديده مي شوند. گروه سوم با گونه هاي شاخص /4 -7/ خاك( 6

7) با با تراز هاي بالايي از هدايت الكتريكي / در ارتفاعات پايين (> 2000 متر) در خاك هاي قليايي (< 7 Lythrum salicaria

10 ) و درصد رس (< 36 %) مشخص مي گردد. همچنين 12 گونه به عنوان گونه هاي شاخص براي ارتفاع و ms/cm < )

ويژگي هاي خاكي با استفاده از ترسيم نيمرخ بوم شناختي مشخص گرديد.​

لینک مقاله

 

دسته بندی

مقالات ژورنال

پیوستها

ایجاد شده در 04/10/1437 01:58 ب.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 04/10/1437 01:58 ب.ظ توسط kamrani