پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

طرح های پژوهشی: Study on Biosystematic and Ecological Charactristics of some Lellemantia spp. and Biochemistry of their fruits

عنوان

Study on Biosystematic and Ecological Charactristics of some Lellemantia spp. and Biochemistry of their fruits

مجریان

Asgar Kamrani

همکاران

Masoud Taghizadeh

کارفرما

The Medicinal Plants Researches Center of Shahed University

تاریخ تصویب

19/04/1433

تاریخ خاتمه

05/09/1437

چکیده

 

Lallemantia (Balangu) is a small genus of annual or perennial plants in the family Lamiaceae. These plants were used in folk medicine and food industry. In this study, morphological, anatomical, ecological, Polynological and karyological characteristics, fatty acid  composition, mucilage yield ,total phenol and flavonoid and alpha- amylase activity in three Iranian Balangu; Lallemantia iberica, L. peltata and L. royleana were compared. The results showed that most of the anatomical properties are similar to the other members of Lamiaceae family, except that chollenchyma cells are less developed in L. royleana stem and there is no scelerenchyma cells in stem and root. Some anatomical characteristics have taxonoimc  value, such as length / width ratio in epidermal cells, size of pith and xylem cells in root, number and thickness of palisade cell  layers in blade, cross section shape  and number of vascular bundle of petiole. Diacytic is dominated stomata type on both surfaces of leaves in all species. Nutlets are black  or dark brown and oblong-triangular with V-shaped areoles. The surface ornamentation is verrucate in L. iberica and L. peltata,  and reticulate in L. royleana. Pollen micromorphological characteristic of Lallemantia is similar to other taxon in Nepetinae subtribe, In the other  word, Pollen grains are monad, hexaculpate and isopolar in shape. Based on exine ornamentation, two types of pollen grains were recognized: (1) type I, with bireticulate sculpture in  L. iberica and L. royleana, (2) type II with  microreticulate sculpture in L. peltata. Therefore, micromorphology study, is useful for identification of studied species. The result revealed that Lallemantia is a karyologically stable genus, we found 2n = 2x = 14 for all the accessions studied; B-chromosomes were only found in one accession of  L. iberica. Phyllogenetic analysis show that L. royleana and L. baldshuanica are monophyletic clade with strong support, also L. peltata is sister group for L. canescens and L. iberica clade.  Nutlets of Lallemantia species contains up to 30% oil.  α-Linolenic, linoleic acids were the most abundant fatty acids in all analyzed nutlets. The greatest amount of saturated fatty acid is palmitic acid. The result showed that the nutlets of Lallemantia can be good source of edible oil. Also, the Linolenic / Linoleic ratio and unsaturated fatty acid / saturated fatty acid ratio have taxonomic value in the genus. During mucilage extraction, nutlet: water ratio and temperature were found to have a significant effect on yield. The optimum operating conditions were found to be extraction temperature of 80C, nutlet : water ratio of 1:60 and pH of 4. The maximum yield of dried mucilage obtained from Lallemantia royleana was 16.4%.. Methanolic extract of Lallemantia peltata showed highest total phenol (813.5 ± 362.3 mg GA/100g DW), while highest total flavonoid content was recorded in methanolic extract of L. royleana (22.5 ± 2.8 mg CA/100 g DW). The result obtained from enzyme assay show that the α-Amylase specific activity of mucilage is significantly deferent among Lallemantia species. However, L. royleana and L. iberica have maximum and minimum specific activity respectively. Ecological analyzes have shown that altitude together with other dependent environmental variables (pH, EC and soil texture) are the main ecological factors controlling species distribution across Lallemantia habitats.

 

 

پیوستها

ایجاد شده در 18/09/1438 08:06 ق.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 18/09/1438 08:06 ق.ظ توسط kamrani