پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

طرح های پژوهشی: مقایسه ویژگی های تاکسونومیکی و اکولوژیکی دو گونه بالنگوی ایران و بیوشیمی میوه آن ها

عنوان

مقایسه ویژگی های تاکسونومیکی و اکولوژیکی دو گونه بالنگوی ایران و بیوشیمی میوه آن ها

مجریان

اصغر کامرانی

همکاران

مسعود تقی زاده و محمود بیدار لرد

کارفرما

دانشگاه شاهد

تاریخ تصویب

03/10/1437

تاریخ خاتمه

03/10/1437

چکیده

 

پیوستها

ایجاد شده در 04/10/1437 02:01 ب.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 04/10/1437 02:01 ب.ظ توسط kamrani