پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
-همایش اساتید مشاور و کارگاه آموزشی (NLP) برنامه ریزی عصبی-کلامی در جهت ارتقاء مهارت های ارتباطی ویژه اساتید مشاور دانشگاه شاهد   
8 تیرماه 1389
NLP.
                     همایش اساتیدمشاور. 
 
-همایش سالیانه اساتید مشاوروکارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط موثر  
10 خرداد1390
(ارزیابی اساتید از خود-ارائه مولفه های ارتباط موثر-ارائه مدل های ارتباط-جمع بندی نهایی-پاسخگویی به سوالات-ارزشیابی)
      ارتباط موثر          مدلهای ارتباط موثر.        نظرسنجی.          پوستر همایش.
-کارگاه آموزشی منطقه ای اساتیدمشاور دانشجویان شاهد و ایثارگرگروه علوم پزشکی
درسه محورآموزشی،مشاوره ای و فرهنگی
دانشگاه شاهد سوم اسفند 90
   سرمایه روانشناختی.            بهترین استاد               پوستر همایش.                  برنامه زمانی.