پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

صفحات سایت :همه صفحاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.
  
  
  
  
  
  
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.aspx
  
omidi10/12/1440 08:24 ق.ظomidi25/08/1438 08:08 ق.ظ
تسهیلات رفاهی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: m.tabaraieتسهیلات رفاهی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: m.tabaraie
  
m.tabaraie02/04/1440 08:55 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/11/1433 02:24 ب.ظ
ائین نامه اجرایی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.aspx
  
m.tabaraie23/02/1439 12:54 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish01/11/1433 08:15 ق.ظ
آموزش و پژوهش.aspx
  
m.tabaraie26/08/1438 11:42 ق.ظm.tabaraie24/08/1438 10:12 ق.ظ
امور دفتری و بایگانی.aspx
  
omidi25/08/1438 07:21 ق.ظm.tabaraie24/08/1438 09:56 ق.ظ
حسابداری.aspx
  
omidi25/08/1438 07:03 ق.ظm.tabaraie24/08/1438 01:13 ب.ظ
کارپردازی.aspx
  
omidi25/08/1438 07:03 ق.ظm.tabaraie24/08/1438 01:12 ب.ظ
فرهنگی و رفاهی.aspx
  
omidi25/08/1438 07:02 ق.ظm.tabaraie24/08/1438 10:15 ق.ظ
معرفی امور دانشجویان.aspx
  
m.tabaraie24/08/1438 01:30 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish23/03/1433 02:53 ب.ظ
Home.aspx
  
omidi01/12/1437 06:53 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi17/05/1433 01:51 ب.ظ
تسهیلات.aspx
  
omidi16/07/1437 04:28 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/05/1433 08:03 ق.ظ
فرم ها.aspx
  
omidi16/07/1437 04:28 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish04/01/1434 11:10 ب.ظ
فرم ها و درخواست ها.aspx
  
omidi16/07/1437 04:02 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish04/01/1434 11:13 ب.ظ
Regulations.aspx
  
omidi12/07/1437 03:09 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish18/11/1433 03:12 ب.ظ
اخبار و اطلاعیه ها.aspx
  
omidi11/07/1437 08:41 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/05/1433 09:39 ق.ظ
club scientific-culture isar.aspx
  
omidi11/07/1437 08:38 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish25/09/1433 09:59 ق.ظ
regulation.aspx
  
omidi04/07/1437 10:57 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish01/11/1433 08:38 ق.ظ
welfare.aspx
  
omidi04/07/1437 10:56 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish25/09/1433 09:32 ق.ظ
stars banquet.aspx
  
m.tabaraie27/05/1437 04:15 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish23/11/1433 03:28 ب.ظ
cutural.aspx
  
omidi04/03/1437 09:54 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish25/09/1433 09:21 ق.ظ
educational.aspx
  
omidi11/02/1437 10:04 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish25/09/1433 09:06 ق.ظ
Supervisor.aspx
  
omidi04/02/1437 04:56 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish28/08/1433 01:07 ق.ظ
Introduction.aspx
  
omidi27/06/1434 01:12 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish18/11/1433 03:09 ب.ظ
publication.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish05/02/1434 10:18 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish23/11/1433 03:05 ب.ظ
adviser message.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish28/11/1433 08:27 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish23/11/1433 03:21 ب.ظ
آرشیو اخبار.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/11/1433 11:14 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish26/03/1433 09:52 ق.ظ
workshop.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/11/1433 10:40 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish24/09/1433 01:14 ب.ظ
consultaion.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish28/08/1433 09:52 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish28/08/1433 09:47 ب.ظ
دارایی سایت.aspx
  
i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish17/05/1433 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi08/01/1433 03:56 ب.ظ