پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

​​ ​
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر​ ​51215211-12

 
​​-        شرح وظایف مدير امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

جایگاه سازمانی این پست تک ستاره (*) دیده شده است.

 1- اجرای برنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل شاهد و ایثارگر وزارتین.

 2-  پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

 3- انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب.

 4- هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیرمجموعه های معاونت های عضو.

 5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

 6- پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن.

 7- هزینه کرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارتین.

 8- اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات.

 9- تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

 10- برگزاری کلاسها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی، استاد مشاور و دوره های فشرده.

 11-  تهیه طرحهای تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

 12- اجرای طرح استاد مشاور.

 13- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.

 14- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

 15- همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

 16- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسؤولان دانشگاهی و نهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

 17- جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

 18- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

 19- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده از سوی وزارت و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه و تصویب در ستاد دانشگاه.

 20- ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت، بهبود عملکرد و رفع نواقص.​