پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 5- واحد حسابداری

 مسئول واحد حسابداری یک نفر از نیروهای باسابقه می باشد که به انجام وظایف محوله زیر، تحت نظر مدير امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

شرح وظايف حسابدار:   

1.       مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها

2.       تهيه و تنظيم ليست هاي حقوقي، اضافه كار و فوق العاده و ساير دريافت هاي كاركنان با نظارت مقام فوق

3.       تهيه و تنظيم و نگهداري حساب اعتبارات به تفكيك برنامه ها،فعاليت ها و مواد هزينه بودجه جاري و ...

4.       همكاري در انجام امور مربوط به پرداخت كليه هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه گذاري ثابت و انتقالي بر اساس اعتبارات مصوب و وجوه دريافتي از خزانه و صدور اسناد هزينه و صدور ليست هاي مربوطه

5.       انجام امور مربوط به تامين اعتبار احكام صادره،اسناد هزينه، قراردادها و تعهدات مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني

6.       همكاري در انجام امور مربوط به درخواست وجه بر اساس تخصيص اعتبار و ايفاي تعهدات سنوات گذشته از محل رديف ها يا ديون بلا محل

7.        انجام امور مربوط به وصول مطالبات دولتي،اعم از ماليات ها، خدمات درماني، بازنشستگي وواريز به حسابهاي مربوطه و مكاتبات

8.        تهيه و تنظيم پيش پرداختها،علي الحسابها واسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

9.        پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفين، پيگيري درخواستها و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان

10.     تهيه بيلان و تراز و تفريغ بودجه براي ارسال به مراجع ذيربط با توجه به مقررات

11.    تهيه پيش نويس نامه هاي مالي، فرمهاي محاسباتي و گزارشهاي لازم و گواهي دريافت حقوق و خدمات درماني و ساير گواهي هاي حقوق مورد نياز كاركنان و ارائه به مقام ما فوق

12.    تنظيم سند حقوقي ماهانه-ارسال كسورات به حسابهاي مربوطه

13.    تنظيم دفاتر روزنامه،معين،اعتبارات،تعهدات و دفتر كل

14.    انجام امور مالي و تهيه اسناد طرحهاي آماري اجرا شده و پرداخت دستمزد عوامل اجرايي

15.    بايگاني و مراقبت از كليه اسناد حسابداري و اوراق بهادار

16.    ساير امور محوله از طرف مافوق در چارچوب وظايف واحد

17.    برآورد هزینه اجراي طرح هاي مصوب و فعالیت هاي قید شده از محل اعتبارات وزارت علوم و بنیاد شهید و امورایثارگران، بودجه هاي عمومی هردانشگاه و مشارکت داوطلبانه افراد یا مؤسسات حقیقی یا حقوقی

18.    تأمین بودجه از محل اعتبارات بنیادشهید و امورایثارگران براساس توافقات و هماهنگی هاي بعمل آمده بین اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارتین.

19.    تأمین تجهیزات موردنیاز مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و هزینه هاي جاري

20.    مدیریت هزینه­کرد اعتبارات ارسالی از طریق اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اجراي برنامه ها و فعالیت های تعریف شده

21.    دریافت تنخواه و هزینه کرد و تسویه حساب با امور مالی دانشگاه

22.    تهیه و تحویل بن خرید کتاب

23.    ارسال لیست دانشجویان شهریه پرداز شبانه، پردیس ـ مازاد به بنیاد شهید و دریافت هزینه و تسویه حساب با آموزش دانشگاه

24.    ارسال لیست کمک هزینه، هدیه ورود و پایان نامه به بنیاد شهید و واریز به حساب دانشجویان و کار دانشجویی

25.     خرید ملزومات اداری

26.    همکاری با سایر نیروهای ستاد در برگزاری برنامه ها و مناسبت های  گوناگون و غیره

 ​