پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
لیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 952 کمک هزینه خوابگاه نیمسال 952.pdfکمک هزینه خوابگاه نیمسال 952.pdf
لیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 951 لیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 951.pdfلیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 951.pdf
لیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 961

جدول آموزشی هزینه دروسی ه از طریق ستاد شاهد ارائه می شوندشهریه مهمان.pdfشهریه مهمان.pdf

لیست کمک شهریه خوابگاه نیمسال 941 و متمم نیمسال 932
لیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 941.pdfلیست کمک هزینه خوابگاه نیمسال 941.pdf
لیست متمم کمک هزینه خوابگاه نیمسال 932.pdfلیست متمم کمک هزینه خوابگاه نیمسال 932.pdf

نحوه و دستورالعمل بهره مندی دانشجویان از هزینه خوابگاه دانشجویی

دستور العمل پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویان بر اساس وضعیت تحصیلی دانشجو

shive nameh pardakhte Hazineh khabgah.pdfshive nameh pardakhte Hazineh khabgah.pdf


نحوه بهره مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از کمک هزینه اسکان در خوابگاه مجردی

کمک هزینه اسکان.docکمک هزینه اسکان.doc

فرم ها
فرم ها و درخواست ها
فرم میهمانی تکدرسفرم میهمان تکدرس 1.docفرم میهمان تکدرس 1.doc

آیین نامه
جدید تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
Aeennameh amozeshi 1394.pdfAeennameh amozeshi 1394.pdf

آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر بهداشت آئین نامه آموزشی وزارت بهداشت و علوم 1394.pdfآئین نامه آموزشی وزارت بهداشت و علوم 1394.pdf
آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر oloom 1394.pdfoloom 1394.pdf
آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر behdasht.pdfbehdasht.pdf