پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری جلسه دانشکده پزشکی با دانشجویان متقاضی شرکت مجدد در آزمون علوم پایه98/2/9

عنوان

برگزاری جلسه دانشکده پزشکی با دانشجویان متقاضی شرکت مجدد در آزمون علوم پایه98/2/9

​جلسه ای درخصوص چگونگی شرکت در آزمون میان دوره علوم پایه روز دوشنبه مورخ 98/2/9 در محل دانشکده پزشکی گروه اخلاق با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید مشاور و کارشناس ستاد شاهد برگزار گردید در این جلسه چگونگی برنامه ریزی و مطالعه جهت قبولی به دانشجویان ارائه گردید.

تاریخ انتشار

05/10/2019

تصویر خبر

پیوست: