پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری جلسه دانشکده پزشکی 98/2/2

عنوان

برگزاری جلسه دانشکده پزشکی 98/2/2

​روز دوشنبه مورخ 98/2/2 جلسه ای با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی، اساتید راهنما و همکاران ستاد شاهد در محل سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار گردید در این جلسه وضعیت آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جلسه ای با حضور دانشجویان مردودی در آزمون جامع علوم پایه برگزار گردد.

تاریخ انتشار

05/03/2019

تصویر خبر

پیوست: