پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری جلسه ستاد شاهد 12 اسفند 97

عنوان

برگزاری جلسه ستاد شاهد 12 اسفند 97

​جلسه ستاد شاهد و ایثارگر در روز یک شنبه دوازدهم اسفند ماه با حضور ریاست محترم دانشگاه و ستاد شاهد و ایثارگر، رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، رئیس محترم اداره آموزش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونین محترم پژوهش و فناوری، آموزش و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی، سرپرست محترم مدیریت آموزش و دکترای حرفه ای و مدیر محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و کارشناس ستاد برگزار گردید. در این جلسه گزارش سالانه از عملکرد آموزشی ـ پژوهشی، فرهنگی و رفاهی ارائه گردید و درخصوص دستورات جلسه نیز تضمیماتی اتخاذ گردید. این جلسه با اهداء لوح تقدیر و جوایز به دانشجویان برتر علمی ـ پژوهشی به پایان رسید.

تاریخ انتشار

04/21/2019

تصویر خبر

پیوست: