پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان شاهد و ایثارگران (برادران) به قریه سپهسالار چالوس 97/2/6

عنوان

برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان شاهد و ایثارگران (برادران) به قریه سپهسالار چالوس 97/2/6

​اردوی یکروزه تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر به قریه سپهسالار چالوس ویژه برادران در تاریخ 97/2/6 از سوی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید.

تاریخ انتشار

05/15/2018

تصویر خبر

پیوست: