پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

Introduction: انتصاب خانم دکتر طوبی غضنفری به عنوان رئیس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه شاهد

عنوان

انتصاب خانم دکتر طوبی غضنفری به عنوان رئیس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه شاهد

طی حکمی از سوی آقای دکتر ثقفی، رئیس محترم دانشگاه، خانم دکتر طوبی غضنفری به عنوان رئیس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه شاهد منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام امور محوله آنگونه که مورد رضایت حق تعالی و در خور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.​

تاریخ انتشار

03/04/2012

تصویر خبر

پیوست: