پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

Introduction: اخذ دیپلم افتخار «پژوهش برگزیده» علوم بالینی توسط اعضای هیئت علمی

عنوان

اخذ دیپلم افتخار «پژوهش برگزیده» علوم بالینی توسط اعضای هیئت علمی

در ارزشیابی  پژوهش های برگزیده سال 1390 توسط فرهنگستان علوم  پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مقالات خانم دکتر طوبی غضنفری و  آقای دکتر حسن قاسمی، دیپلم افتخار  رتبه سوم  علوم بالینی را از سوی داوران داخلی و خارجی کسب کرد.​

تاریخ انتشار

02/28/2012

تصویر خبر

پیوست: