پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
نما: 
بندانگشتی
مراسم افطاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس دانشگاه و مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان تهران و نیز مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت
مراسم افطاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس دانشگاه و مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان تهران و نیز مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت