پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

سعید سید حسینی

:

گفتگوی گروهی :موضوعجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.
  
  
  
  
در تالار گفتگوی "گفتگوی گروهی" هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.