پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​
​​

 

 
گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی
 

 
​گروه آموزشی ​کارشناسی کارشناسی ارشد ​دکترای تخصصی

​                   ​                       ​                   
علوم قرآن و حدیث​​ علوم قرآن و حدیث​ علوم قرآن و حدیث​ ​*********
فلسفه و حکمت اسلامی​​ فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اسلامی
کلام اسلامی​
********
فقه و حقوق اسلامی​​ فقه و حقوق اسلامی​ فقه و حقوق اسلامی
فقه و جزای اسلامی
********
حقوق​ حقوق حقوق خصوصی​ ​********
روان شناسی ​​ روان شناسی​ روان شناسی بالینی​ روان شناسی بالینی​
مدیریت بازرگانی​ و دولتی​ مدیریت بازرگانی​

مدیریت بازرگانی گرایش  بارذگانی بین الملل
مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت استراتژیک
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع​ انسانی
​********
مدیریت صنعتی​​ مدیریت صنعتی​ مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت صنعتی - عملکرد
مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی
​********
علوم تربیتی​​ علوم تربیتی​ برنامه ریزی درسی
فلسفه تعلیم و تربیت​
فلسفه تعلیم و تربیت​
علوم سیاسی و مطالغات انقلاب اسلامی​​ علوم سیاسی​ جامعه شناسی انقلاب اسلامی​ مطالعات انقلاب اسلامی
علوم اجتماعی​​ مددکاری اجتماعی
جامعه شناسی​
جامعه شناسی محض ​ ​********
تربیت بدنی و علوم ورزشی​ ​ فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی​ ​*********
زبان و ادبیات فارسی​​ ادبیات پایداری​ ​********
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گروه های آموزشی ​کارشناسی ​کارشناسی ارشد ​دکترا تخصصی
علوم قرآن و حدیث​ علوم قرآن و حدیث​ علوم قرآن و حدیث​
فلسفه و حکمت اسلامی​
فلسفه و حکمت اسلامی​
فلسفه اسلامی
کلام اسلامی​
فقه و حقوق اسلامی​ فقه و حقوق اسلامی​ فقه و حقوق اسلامی​
مدیریت بازرگانی​ مدیریت بازرگانی​
مدیریت مالی
مدیریت بازاریابی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی​
مدیریت صنعتی​
مدیریت صنعتی
مدیریت کارآفرینی​
روانشناسی​ روانشناسی بالینی​ روانشناسی بالینی​ ​روانشناسی بالینی
علوم تربیتی​
علوم تربیتی
تاریخ و فلسفه آموزش و پروش
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی​
حقوق​ حقوق​ ​حقوق خصوصی
کتابداری​
کتابداری و اطلاع رسانی​
کتابداری و اطلاع رسانی
علم سنجی​

​علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی

علوم سیاسی​ جامعه شناسی انقلاب اسلامی​

 

1- اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی.​

2- آینده پژوهی انقلاب اسلامی.

3- بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام.

4-جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران

علوم اجتماعی​
 خدمات ​اجتماعی
پژوهشگری اجتماعی
جامعه شناسی​
​تربیت بدنی تربیت بدنی​
​ادبیات فارسی ​ادبیات مقاومت اسلامی