پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

​​​ 

 
​​
دانشكده علوم انساني در سال 1369 تاسيس شد و در حال حاضر با دارا بودن  85 عضو هيات علمي تمام وقت و 21 كارمند در 15 گروه آموزشي (12 گروه تخصصي و 3 گروه عمومي) در  12 رشته در مقطع كارشناسي و  12 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و سه  رشته در مقطع دکتری تخصصی به تربيت دانشجو مي پردازد. توسعه رشته هاي دانشكده در مقطع  تحصیلات تکمیلی از برنامه هاي در دست اقدام مي باشد.​

از جمله ويژگي ها و امكانات دانشكده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 ​

​ ​ ​ ​ ​
​گروه های آموزشی دانشکده                                              مقاطع تحصیلی              ​اعضاء هیات علمی گروه  ​​
​علوم قرآن و حدیث                                                               کارشناسی علوم قرآن و حدیث
                                                                                        کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث           
​اعضاء هیأت علمی 
​فقه و حقوق اسلامی                                                            کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
                                                                                        کارشناسی ارشد فقه و جزای اسلامی
​اعضاء هیأت علمی
​فلسفه و حکمت اسلامی                                                      کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی      
                                                                                       کارشناسی ارشد کلام اسلامی
                                                                                       کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی
​​اعضاء هیأت علمی​
​مدیریت بازرگانی و دولتی                                                      کارشناسی مدیریت بازرگانی
                                                                                       کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
                                                                                       کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
                                                                                       کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک                                             
​اعضاء هیأت علمی​
​مدیریت صنعتی                                                                   کارشناسی مدیریت صنعتی
                                                                                       کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی
                                                                                       کارشناسی ارشد عملکرد
                                                                                        کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش کیفیت و بهره وری
​اعضاءهیأت علمی
​حقوق                                                                               کارشناسی حقوق
                                                                                       کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
​اعضاء هیأت علمی
​      ​علوم تربیتی                                                                       کارشناسی ارشد علوم تربیتی
                                                                                       کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
                                                                                       کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیتی                            
                                                                                       دکترای تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

​ اعضاء هیأت علمی
​علوم اجتماعی                                                                    کارشناسی خدمات اجتماعی
                                                                                       کارشناسی مددکاری
                                                                                        کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض
​اعضاء هیأت علمی
​روان شناسی                                                                    کارشناسی روان شناسی
                                                                                      کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
                                                                                      دکترای روان شناسی بالینی
​اعضاء هیأت علمی
علوم سیاسی​                                                                   کارشناسی علوم سیاسی
                                                                                      کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی
                                                                                      دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی                                     
​اعضاء هیأت علمی

 اذبیات فارسی                                                                  کارشناسی ارشد ادبیات پایداری ​اعضاء هیأت علمی
علم اطلاعات و دانش شناسی​                                              کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
                                                                                       کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
                                                                                       کارشناسی ارشد علم سنجی
اعضاء هیأت علمی​​
​تربیت بدنی                                                                       کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش فعالیت بدنی و تندرستی ​اعضاء هیأت علمی