پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده علوم انسانی

:

Department of Political Science and the study of Islamic Revolution

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
گروه: علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
 
3.jpg
 
نام و نام خانوادگی مدیر گروه دکتر عباس کشاورز شکری
 
اعضای هیئت علمی
 
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی ​مرتبه علمی ​عکس ​c.v ​تماس با استاد
 
 
 جواد
 
حیدری  
دکترای علوم سیاسی
گرایش اندیشه سیاسی 
استادیار
2.jpg
سوابق پژوهشی
تلفن : 51212451-021
پست الکترونیکی :
 
 
زاهد 
غفاری هشجین 
دکترای علوم سیاسی
گرایش جامعه شناسی سیاسی 
 
 دانشیار

1.jpg
cv.ghafari.pdfcv.ghafari.pdf
سوابق پژوهشی​
تلفن : 51212408-021
پست الکترونیکی :
 
 عباس
 کشاورز شکری

دکترای علوم سیاسی

گرایش مسائل ایران

دانشیار 

3.jpg
سوابق پژوهشی
تلفن : 51212448-021
پست الکترونیکی :
 
 علی
 مرشدی زاد

دکترای علوم سیاسی

 گرایش مسائل ایران

دانشیار

4.jpg
سوابق پژوهشی
تلفن : 51212448-021
پست الکترونیکی :
​محمد رحیم  عیوضی​ دکترای علوم سیاسی​ ​استاد eyvazi.jpg​​ ​سوابق پژوهشی ​پست الکترونیک:
تلفن:
02151212479
مهدی​ ​نادری دکترای علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی ​ استادیار​ 5.jpg​​ ​​​سوابق پژوهشی
تلفن : 51212450-021
پست الکترونیکی :
 
پرویز​ امینی​ دکترای​ علوم سیاسی ​استادیار سوابق پژوهشی​​ تلفن:
02151212478​
​شهره پیرانی​ دکترای علوم سیاسی با گرایش​ مسائل ایران استادیار​ پیرانی.JPG

​​سوابق پژوهشی​ تلفن: 

پست الکترونیکی​
 


                                                                                                                                                                                                                                 


 
رشته ها و مقاطع تحصیلی :

​مقطع  رشته                                                                                                                                                 ​ کارشتاس امور آموزشی                  ​ 
 کارشناسی
  علوم سیاسی             
                                                                                                                                    سرکار خانم فاطمه ارزنده
                                                             ​                                                                        021-51212473

کارشناسی ارشد
 
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
                                                                                                                                        سرکار خانم مهدیه السادات خاتمی
                                                                                                                                        021-51212426

                                          

 

دکترای تخصصی

مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی 
                                                                                                                                          سرکار خانم مهدیه السادات خاتمی
                                                                                                                                                                     021-51212426                      
 
 
   
 
 


 
تماس با مدیر گروه: آقای دکتر زاهد غفاری
02151212408