پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​
Contact-Us.jpg
ارتباط با دانشکده علوم انسانی​نام ​نام خانوادگی ​سمت ​تلفن ​پست الکترونیکی
دکتر عبدالعلی ​ توجهی​ رئیس دانشکده ​ ​02151212400
آقای محمد رضا​ آسایش​​​ مسئول دفتر ریاست​ ​02151212400
آقای محمد رضا​ آسایش​ فکس دفتر ریاست​ ​02151212401
آقای محمد رضا​ فریدی​ ​معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 02151212402​
خانم زهرا فرخی فکس ​معاونت آموزشی 02151212403​
دکتر محمد حسن میرزا محمدی  معاونت آموزشی​ و تحصیلات تکمیلی 02151212404​
دکتر حسین زمانیها معاونت پژوهش و فن آوری​ 02151212405​
دکتر احمد فروزانفر ​مدیر گروه زبان فارسی 02151212406​
دکتر اسماعیل​ نصیری مدیر گروه تربیت بدنی​ 02151212407​
دکتر ​زاهد غفاری  مدیر گروه جامعه شناسی انقلاب​ 02151212408​
دکتر حامد​ کرمی ​مدیر گروه حقوق 02151212409​
دکتر​ رسوول روشن مدیر گروه روانشناسی​ 02151212410​
دکتر امیر ​ رستگار خالد مدیر گروه علوم اجتماعی​ 02151212411​
دکتر مهدی ​ سبحانی نژاد ​مدیر گروه علوم تربیتی ​02151212412
دکتر سعید​ سید جسینی مدیر گروه های فقه - حقوق ​ 02151212413​
دکتر سعید اسدی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش 02151212414​
دکتر ناصر  یزدانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی​ 02151212415​
دکتر سعید صفری مدیر گروه مدیریت صنعتی​ 02151212416​
دکتر ثریا​ قطبی​ مدیر گروه علوم قرآن و حدیث​ 02151212441​
دکتر حسن​ مرادی​ مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی​ 02151212440​
آقای حسن  محمودی​ کارشناس آموزش​ ​02151212417
آقای محمدرضا 
قناعت کارشناس آموزش 
مسئول برگزاری کلاسها​
02151212418​
آقای علی اکبر  عطایی فر ​ کارشناس آموزش​ 02151212419​
خانم گلچین​  پوربابایی​ مسئول آموزش 02151212417
خانم مهدیه السادات خاتمی کارشناس آموزش​​ 02151212426
خانم کبری  شیخ محمدی
کارشناس آموزش 02151212472
خانم اعظم السادات​  نصیری​ کارشناس آموزش​​ 02151212434
خانم قدسیه  کریمی
کارشناس آموزش 02151212423
آقای محمد  رضا حشمتی کارشناس پژوهشی 02151212425​
آقای کسری بقائی پور​ کارشناس آموزش 02151212421
آقای علیرضا ​ خانی پور​ کارشناس آموزش​ 02151212475​
آقای غلامعلی​ احسانی​ دبیر خانه​ 02151212427​
آقای پیمان​ واخده​ حسابداری​ 02151212428​
آقای امین  کبودی کارشناسان امور دانشجویی - فرهنگی​ ​02151212429
آقای حسین  تقی بیگی​ مسئول امور عمومی​ ​02151212430
آقای سید امید سیدی کارشناس کامپیوتر​ ​02151212431
آقای حبیب اله ایلکا​ مسئول امور بایگانی ​02151212432
آقای محمدرضا  حشمتی کارشناس پژوهشی 02151212425
خانم زهره مهدوی اصل کارشناس پژوهشی 02151212437


 نشریه روان شناسی بالینی و شخصیت ​دکتر رسول روشن ​02151212433
 نشریه پژوهش های آموزش و یادگیری  دکتر مهدی سبحانی نژاد​ ​02151212412
 نشریه راهبردهای بازرگانی دکتر احمد سرداری ​02151212438
نشریه علم سنجی ​ دکتر عبدالرضا نوروزی​ ​02151212482
نشریه ​
​​