پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
 
 
 
مسئول امور عمومی دانشکده علوم انسانی
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
حسین
تقی بیگی دیپلم 02151212430 نقی بیگی.JPG
 

 
وظایف:
* نظارت بر کار پرسنل خدمات - تاسیسات و نگهبانی .
* انجام امور محوله در داخل دانشکده .
​ ​ ​ ​