پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​
mahdavi.jpg

کارشناس پژوهش دانشکده علوم انسانی
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
زهره
مهدوی کارشناس - علم اطلاعات 02151212437 humanities_research@shahed.ac.i​r
 

 
وظایف:
* کارشناس کمیته منتخب ارتقاء اساتید دانشکده
* امور مربوط به پیگیری کتب تالیفی اساتید برای امتیازدهی و چاپ
*امور مربوط به نمره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی