پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
دانشگاه شاهداسفند 96
  
 دانشکده علوم پایه9596
  
دانشکده علوم پایه8890