پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
A Moussavi, H Haj Seyyed Javadi, E Hashemi2005Communications in Algebra® 33 (7), 2115-2129مقالات ژورنال
  
E Hashemi, A Moussavi, HHS Javadi2003Bulletin of the Iranian Mathematical Society 29 (2), 65-86مقالات ژورنال
  
Y Tavakoli, HHS Javadi, S Adabi2008International Journal of Computer Science and Network Security 8 (7), 119-123مقالات ژورنال
  
S Ghalandarzadeh, HHS Javadi, M Khoramdel, MS Fard2010Bull. Korean Math. Soc 47 (5), 883-888مقالات ژورنال
  
S Ghalandarzadeh, HS Javadi, M Khoramdel2010Ukrainian Mathematical Journal, 1-5مقالات ژورنال
  
SM Tofighy, RG Raj, S Javadi, H Haj2013Malaysian Journal of Computer Science 26 (1)مقالات ژورنال
  
H Shirgahi, M Mohsenzadeh, SHHS Javadi2013Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 25 (1), 139-146مقالات ژورنال
  
N Masaeli, HHS Javadi, E Noori2013Wireless personal communications 72 (4), 2721-2740مقالات ژورنال
  
S Nourossana, H Erfani, HHS Javadi, AM Rahmani2012International Journal on Artificial Intelligence Tools 21 (01)مقالات ژورنال
  
M Javanbakht, H Erfani, HHS Javadi, P Daneshjoo2014Security and Communication Networksمقالات ژورنال
  
R Hosseinkhani, SH Haj Seyyed Javadi2012International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) 9 (2)مقالات ژورنال
  
HS Javadi. H, M A, H E202J. sci. Teacher Training University 3 (3), 10مقالات ژورنال