پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 برنامه هفتگی حضور در دانشکده

 

 

ساعت
و
روز
 
8-10
 
10-12
 
13-15
 
15-17
 
شنبه
 
 
حضور در دانشکده
 
شورای دانشکده
 
یکشنبه
 
 
مایکروویو 1
 
حضور در دانشکده
 
آنتن II
 
حضور در دانشکده
 
دوشنبه
 
 
مراجعه دانشجویان با وقت قبلی
 
سه شنبه
 
 
مایکروویو 1
 
حضور در دانشکده
 
چهارشنبه
 
حضور در دانشکده
چهارشنبه آخر ماه در شورای دانشگاه
چهارشنبه اول ماه در وزارت علوم
 
حضور در دانشکده