پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
کارشناسیمهندسی برق-مخابراتلندن - انگلستان1981-1984
  
کارشناسی ارشدمایکروویو و مدرن اپتیکلندن - انگلستان1984-1985
  
دکتراآنتن میکرواستریپکلچستر - انگلستان1986-1990