پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(5)
خشایار قاضی زاده
  
 1386 کتاب ماه هنر
خشایار قاضی زاده
  
بهار و تابستان 1385فصلنامه نگره، شماره 2 و3 ، دانشکده هنر دانشگاه شاهد
خشایار قاضی زاده
  
پاییز-زمستان 1384دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 3
خشایار قاضی زاده
  
 پاییز 1382فصلنامه خیال، شماره 7، فرهنگستان هنر
خشایار قاضی زاده
  
تابستان 1382 فصلنامه خیال، شماره 6،فرهنگستان هنر
فشرده سازی دسته بندی : مقالات کنفرانس ‎(2)
خشایار قاضی زاده
  
 تابستان 1388پردیس هنر های زیبا
خشایار قاضی زاده
  
 پاییز 1383مجموعه مقالات همایش بین المللی کمال الدین بهزاد، فرهنگستان هنر
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "طرح های پژوهشی" وجود ندارد.
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
خشایار قاضی زاده