پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(11)
Mahmoud Ferdosizadeh Naeiny, Farrokh Marvasti
  
2012Scientia Iranica Transactions D: Computer Science & engineering and Electrical Engineering, Vol. 19, no. 3, pp.739-744
S. Zahedpour, S. Feizi-Khankandi, A. Amini , M. Ferdosizadeh and F. Marvasti,
  
2009IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement ,vol. 58, Issue 8
Mahmoud Ferdosizadeh Naeiny, Farrokh Marvasti
  
2011International Journal of Electronics and Communications (AEUE), Elsevier, pp.873-878,
M. Ferdosizadeh Naeiny, A. Jafarnia Jahromi, F. Marvasti
  
2010Scientia Iranica Trasactions D: Computer Science & engineering and Electrical Engineering, Vol. 17, no.2, pp.196-204
M. Ferdosizadeh Naeiny, A. Jafarnia Jahromi, F. Marvasti
  
2010IEEE Transactions on Consumer Electronics, pp. 1643 - 1651 , vol. 56, issue 3.
Mahmoud Ferdosizadeh Naeiny, Farrokh Marvasti
  
2011IEEE Transactions on Vehicular Technologies, Vol. 60, Issue 3, pp.1211-1216
M. Ferdosizadeh Naeiny, M. Habibi
  
2012Journal of Communication Engineering (JCE)
M. Ferdosizadeh and A. Poormohsen Amiri
  
2013Journal of Communication Engineering (JCE)
M. Ferdosizadeh Naeiny, M. Habibi
  
2014Journal of Communication Engineering (JCE)
M. Hanafi Kumeleh, S. Rezvani Kenarsari, M. Ferdosizadeh Naeiny
  
2017Iranian journal of Science and Technology , Transaction of Electrical Engineering (Springer)
Milad Fallahzade, M. Ferdosizade
  
2017IET Communications, Vol. 11 Issue 3
فشرده سازی دسته بندی : مقالات کنفرانس ‎(8)
M. Ferdosi-Zadeh, M. Babaie-Zadeh, and F. Marvasti
  
2005European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Antalya, Turkey, Sep. 2005.
Saleh Yousefi, Fariborz Mahmoudi,  Mahmoud Ferdowsizadeh Naeeni, 
  
200510th Annual conference of computer society of Iran,  Tehran, Iran, Feb. 2005.
Fariborz Mahmoudi, Saleh Yousefi, Mahmoud Ferdowsizadeh Naeiny, Hosein Pedram
  
200413th IST Mobile & Wireless Communications, Lyon, France,  June 2004
Fariborz Mahmoudi, Mahmoud Ferdowsizadeh-Naeiny, Saleh Yousefi, Hosein Pedram
  
20044th International Symposium on Communication Systems, Network and Digital Signal Processing (CSNDSP 2004), Electronic and Computer Engineering, The University of Newcastle, UK, 20-22 July 2004
M. Shariat, M. Ferdosizade Naeiny, M. J. Abdoli, B. Makouei, A.Yazdanpanah, F. Marvasti
  
200411th International Conference on Telecommunication (ICT2004), Brazil, August 01-06 2004
S. Zahedpour, S. Feizi-Khankandi, A. Amini , M. Ferdosizadeh and F. Marvasti
  
2008International Conference on Telecommunications, ICT , St. Petersburg, 2008.
Amir Najafi, Kamyar Azizzadenesheli, Farokh Marvasti, Mahmoud Ferdosizade Naeiny,
  
20147th  international Symposium on Telecommunications (IST’2014)
Mehrdad Khalaji ,  Mahmoud Ferdousizadeh and Arash Amini
  
2017Signal Processing with Adaptive Sparse Structured Representations (SPARS 2017), the engineering school of the University of Lisbon, on June 5-8, 2017
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "پایان نامه ها" وجود ندارد.
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "طرح های پژوهشی" وجود ندارد.
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "کتاب" وجود ندارد.