پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
برنامه های آینده

1- کنفرانس علمی ادواری آشنایی با بیماری های داخلی مراقبت های پرستاری  مورخ 97/11/29

2- کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با مراقبت های بیمار در ریکاوری  مورخ  97/11/30        

3- کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با روش های نوین در احیای قلبی ریوی نوزادان  97/11/30


 
توضیحات