پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
برنامه های آموزش مداوم برگزار شده
 

 ویرایشگر محتوا

 
برنامه های آموزش مداوم برگزار  شدهدوره های برگزار شده در سال 95

رديف

نام دوره

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع آموزش

1

احياء قلبي ريوي پيشرفته

95.08.02

95.08.02

آموزش مداوم

2

احياء قلبي ريوي پيشرفته

95.11.09

95.11.09

آموزش مداوم

3

احياء قلبي نوزادان

95.11.25

95.11.25

آموزش مداوم

4

ارزيابي سلامت جنين

95.12.01

95.12.01

آموزش مداوم

5

اشتباهات دارويي

95.06.14

95.06.14

آموزش مداوم

6

اشتباهات دارويي

95.11.19

95.11.19

آموزش مداوم

7

روش هاي بيهوشي و مراقبت ها

95.11.13

95.11.13

آموزش مداوم

8

ترياژ بيمارستاني

95.11.20

95.11.20

آموزش مداوم

9

تغذيه با شير مادر

95.07.26

95.07.27

آموزش مداوم

10

تفسير گازهاي خوني (ABG)

95.11.02

95.11.02

آموزش مداوم

11

آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي تنفس

95.12.10

95.12.10

آموزش مداوم

12

جراحي چاقي

95.12.04

95.12.04

آموزش مداوم

13

اورژانس هاي مامايي (خونريزي ها)

95.11.27

95.11.27

آموزش مداوم

14

اورژانس هاي مامايي (فوريت ها)

95.12.11

95.12.11

آموزش مداوم

15

اورژانس هاي مامايي (فشارخون )

95.11.06

95.11.06

آموزش مداوم

16

كارگاه قلب 1

95.09.30

95.09.30

آموزش مداوم

17

كارگاه قلب 2

95.10.29

95.10.29

آموزش مداوم

18

كارگاه قلب 3

95.11.30

95.11.30

آموزش مداوم

19

كارگاه قلب 4

95.12.17

95.12.17

آموزش مداوم

20

گزارش نويسي

95.10.04

95.10.04

آموزش مداوم

21

مديريت درد

95.10.04

95.10.04

آموزش مداومدوره های برگزار شده در سال 96
رديف

نام دوره

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع آموزش

1

پایش و مانیتورینگ بیمار

96.04.25

96.04.25

آموزش مداوم

2

پایش و مانیتورینگ بیمار

96.04.26

96.04.26

آموزش مداوم

3

مدیریت بحران در بیمارستان

96.05.18

96.05.18

آموزش مداوم

4

ارزیابی پیش از عمل

96.05.22

96.05.22

آموزش مداوم

5

کارگاه عملی تغذیه با شیر مادر

96.05.23

96.05.23

آموزش مداوم

6

تفسير گازهاي خوني

96.05.24

96.05.24

آموزش مداوم

7

فوريت هاي مامايي ( خونريزي هاي مامايي )

96.05.24

96.05.24

آموزش مداوم

8

ارزیابی پیش از عمل

96.05.30

96.05.30

آموزش مداوم

9

کنترل عفونت در بیمارستان

96.06.07

96.06.07

آموزش مداوم

10

مدیریت خشم درمحیط كار درمانی

96.06.14

96.06.14

آموزش مداوم

11

مدیریت استرس درمحیط كار درمانی

96.06.29

96.06.29

آموزش مداوم

12

مدیریت بحران در بیمارستان

96.07.18

96.07.18

آموزش مداوم

13

آشنایی بانحوه شالدون گذاری و تعبیه پرموکت برای بیماران دراتاق عمل

96.07.24

96.07.24

آموزش مداوم

14

تشخيص پرستاري

96.07.25

96.07.25

آموزش مداوم

15

ثبت و گزارش پرستاري

96.07.26

96.07.26

آموزش مداوم

16

مهارت های ارتباطی با گیرندگان خدمات درمانی

96.07.30

96.07.30

آموزش مداوم

17

آشنایی با جراحی آرتروسکوپی تشخیصی زانو و وسایل لازم جهت انجام آن

96.08.01

96.08.01

آموزش مداوم

18

تفسير گازهاي خوني

96.08.10

96.08.10

آموزش مداوم

19

قلب1(انفارکتوس میوکارد)

96.08.14

96.08.14

آموزش مداوم

20

 قلب2(دیس ریتمی های بطنی وبلوک های قلبی

96.09.05

96.09.05

آموزش مداوم

21

تشخيص پرستاري

96.09.11

96.09.11

آموزش مداوم

22

ثبت و گزارش پرستاري

96.09.12

96.09.12

آموزش مداوم

23

آشنایی با عمل جراحی نفرولیتوتومی پوستی (PCNL)

96.09.20

96.09.20

آموزش مداوم

24

آشنایی با بهداشت دست

96.09.25

96.09.25

آموزش مداوم

25

مدیریت درد ( نحوه کنترل درد پس از جراحی )

96.09.29

96.09.29

آموزش مداوم

26

انتخاب تکنیک بیهوشی

96.10.03

96.10.03

آموزش مداوم

27

مخاطات شغلي در محيط كار درماني

96.10.10

96.10.10

آموزش مداوم

28

نحوه كار با دستگاه الكتروشوك

96.10.12

96.10.12

آموزش مداوم

29

مهارت های ارتباطی با گیرندگان خدمات درمانی

96.10.13

96.10.13

آموزش مداوم

30

آشنايي با بیماری سل

96.10.17

96.10.17

آموزش مداوم

31

مدیریت درد ( نحوه کنترل درد پس از جراحی )

96.10.19

96.10.19

آموزش مداوم

32

قلب1(انفارکتوس میوکارد)

96.10.20

96.10.20

آموزش مداوم

33

 آشنایی با بیماری ایدز

96.10.24

96.10.24

آموزش مداوم

34

جراحي ستون فقرات

96.10.26

96.10.26

آموزش مداوم

35

اشتباهات و محاسبات دارويي

96.10.27

96.10.27

آموزش مداوم

36

تشخيص پرستاري

96.11.12

96.11.12

آموزش مداوم

37

روش هاي بيهوشي

96.11.14

96.11.14

آموزش مداوم

38

مراقبت بعد از عمل جراحي در ريكاوري

96.11.15

96.11.15

آموزش مداوم

39

اشتباهات و محاسبات دارويي

96.11.17

96.11.17

آموزش مداوم

40

كنفرانس علمي جراحي هاي چاقي

96.11.18

96.11.18

آموزش مداوم

41

ثبت و گزارش پرستاري

96.11.19

96.11.19

آموزش مداوم

42

تفسير گازهاي خوني

96.11.24

96.11.24

آموزش مداوم

43

 قلب2(دیس ریتمی های بطنی وبلوک های قلبی

96.11.25

96.11.25

آموزش مداوم

44

ملاحظات قانوني در پرستاري

96.11.29

96.11.29

آموزش مداوم

45

نحوه كار با دستگاه ونتيلاتور

96.11.30

96.11.30

آموزش مداوم

46

مراقبتهای پرستاری دربیماران نیازمندبه تغذیه با لوله یا تغذیه پیراروده ای

96.12.06

96.12.06

آموزش مداوم

47

هوش هیجانی و کاربرد آن در ارائه خدمات بهداشتی درمانی

96.12.09

96.12.09

آموزش مداوم

48

احياء قلبي ريوي پزشكان

96.12.10

96.12.10

آموزش مداوم

49

ترياژ بيمارستاني

96.12.12

96.12.12

آموزش مداوم

50

اخلاق حرفه ای در پرستاری ( اتاق عمل )

96.12.14

96.12.14

آموزش مداوم

51

احياء قلبي ريوي پيشرفته

96.12.19

96.12.19

آموزش مداوم
دورها های برگزار شده در سال 97


رديف

نام دوره

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع آموزش

1

اخلاق حرفه اي پرستاري

97.02.08

97.02.08

آموزش مداوم

2

آشنايي با جراحي توتال هيپ

97.02.22

97.02.22

آموزش مداوم

3

آشنايي با جراحي ويپيل

97.04.28

97.04.28

آموزش مداوم

4

مدیریت  خشم و کنترل آن در محیط های درماني

97.05.03

97.05.03

آموزش مداوم

5

مدیریت  استرس در محیط كار درماني

97.05.17

97.05.17

آموزش مداوم

6

مدیریت درد

97.05.23

97.05.23

آموزش مداوم

7

ايمني بيمار

97.02.15

97.02.15

آموزش مداوم

8

آموزش به بيمار

97.02.19

97.02.19

آموزش مداوم

9

CCHF-كنترل عفونت

97.3.30

97.3.30

آموزش مداوم

10

كنفرانس بيماريهاي عفوني (مالاريا)

97.04.07

97.04.07

آموزش مداوم

11

كنفرانس بيماريهاي عفوني (زئونوز)

97.04.13

97.04.13

آموزش مداوم

12

كنفرانس بيماريهاي عفوني (التور)

97.04.23

97.04.23

آموزش مداوم

13

کنفرانس هرنی نافی

97.05.25

97.05.25

آموزش مداوم

14

کنفرانس ICU- مراقبت از CVPLin

97.06.27

97.06.27

آموزش مداوم

15

تفسيرگازهاي خوني

97.5.16

97.5.16

آموزش مداوم

16

تغذيه نوزاد نارس

97.04.21

97.04.21

آموزش مداوم

17

کنفرانس NICU-لوله تراشه نوزادان

97.06.22

97.06.22

آموزش مداوم

18

کنفرانس توتال نی

97.05.25

97.05.25

آموزش مداوم

19

کنفرانس اتاق عمل- آندوسکوپی سینوس

97.06.23

97.06.23

آموزش مداوم

20

کنفرانس اتاق عمل - آشنایی با جراجی اسلیو و بای پس

97.08.24

97.08.24

آموزش مداوم

21

کنفرانس مراقبت های تنفسی نوازدان NICU

97.05.14

97.05.14

آموزش مداوم

22

كنفرانس قلب (آنژيوگرافي)

97.04.17

97.04.17

آموزش مداوم

23

کنفرانس قلب _DVT

97.05.29

97.05.29

آموزش مداوم

24

کنغرانس NICU - تسکین درد نوزادان

97.08.21

97.08.21

آموزش مداوم

25

كنفرانس اطفال (هيپوسبادياس)

97.04.16

97.04.06

آموزش مداوم

26

کنفرانس تشنج اطفال

9705.18

97.05.18

آموزش مداوم

27

کنفرانس اطفال - سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

97.08.15

97.08.15

آموزش مداوم

28

کنفرانس اورژانس - مراقبت  MI

97.08.29

97.08.29

آموزش مداوم

29

کنفرانس جراحی - پروستات

97.08.14

97.08.14

آموزش مداوم

30

کنفرانس جراحی - هموروئید

97.08.21

97.08.21

آموزش مداوم

31

کنفرانس بخش جراحی - تعویض مفصل لگن

97.08.28

97.08.28

آموزش مداوم

32

کنفرانس بخش جراحی  زنان - بارداری خارج از رحم

97.08.27

97.08.27

آموزش مداوم

33

کنفرانس ICU- مسمومیت دارویی

97.08.20

97.08.20

آموزش مداوم

34

کنفرانس ICU - مراقبت CVA

97.08.29

97.08.29

آموزش مداوم

35

کنفرانس  داخلی - شیمی درمانی

97.08.14

97.08.14

آموزش مداوم

36

كنفرانس اسليو وباي پس

97.04.21

97.04.21

آموزش مداوم

37

کنفرانس هپاتیت

97.05.06

9705.06

آموزش مداوم

38

احیاء قلبی ریوی پیشرفته (نظام پرستاری )

97.08.23

97.08.23

آموزش مداوم

39

كنفرانس عفونتهاي مسيرادراري (اطفال)

97.04.28

97.04.28

آموزش مداوم

40

كنفرانس اعصاب و روان (اسكيزوفرني)

97.04.25

97.04.25

آموزش مداوم

41

کنفرانس بیماری دو  قطبی

97.05.22

97.05.22

آموزش مداوم

42

کنفرانس داخلی - COPD

97.05.14

97.05.14

آموزش مداوم

43

کنفرانس  داخلی - دیابت

97.05.29

97.05.29

آموزش مداوم

44

كنفرانس واريكوسل وهيدروسل

97.04.25

97.04.25

آموزش مداوم

45

كنفرانس ادم حادريه

97.04.23

97.04.23

آموزش مداوم

46

کنفرانس مامایی- زایمان بی درد

97.06.26

97.06.26

آموزش مداوم

47

كنفرانس مامايي (خونريزيهاي زايماني)

97.04.17

97.04.17

آموزش مداوم

48

کنفرانس پره اکلامپسی

97.05.22

97.05.22

آموزش مداوم

49

آموزش دستگاه ونتیلاتور - نظام پرستاری

97.08.15

97.08.15

آموزش مداوم

50

کنفرانس CCU - تفسیر نوار قلب

97.07.23

97.07.23

آموزش مداوم

51

کنفرانس اتاق عمل - TUR-TUL

97.07.26

97.07.26

آموزش مداوم

52

کنفرانس NICU - اکسیژن درمانی

97.07.23

97.07.23

آموزش مداوم

53

کنفرانس اطفال - نوزاد پرخطر

97.07.19

97.07.19

آموزش مداوم

54

کنفرانس اورژانس - GIB

97.07.29

97.07.19

آموزش مداوم

55

کنفرانس جراحی - کله سیستکتومی

97.07.26

97.07.26

آموزش مداوم

56

کنفرانس بخش 2 - پره اکلامپسی

97.07.15

97.07.15

آموزش مداوم

57

کنفرانس اعصاب روان- ECT

97.06.15

97.06.15

آموزش مداوم

58

کنفرانس روان - مراقبت پس از PTSD

97.07.19

97.07.27

آموزش مداوم

59

کنفرانس ICU -مراقبت از چشم

97.07.29

97.07.29

آموزش مداوم

60

کنفرانس داخلی - آسم

97.06.19

97.06.19

آموزش مداوم

61

کنفرانس داخلی - تغذیه بیماران همودیالیز

97.07.19

97.07.19

آموزش مداوم

62

کنفرانس عفونی - کرونا ویروس

97.06.20

97.06.20

آموزش مداوم

63

احیاء قلبی ریوی پیشرفته

97.07.21

97.07.21

آموزش مداوم

64

احیاءنوزاد (نظام پرستاری)

97.07.28

97.07.28

آموزش مداوم

65

کنفرانس عفونی-  بیماری سل

97.07.11

97.07.11

آموزش مداوم

66

کنفرانس عفونی - ابولا

97.08.2

97.08.2

آموزش مداوم

67

کنفرانس مامایی - ارزیابی جنین

97.07.16

97.07.16

آموزش مداوم

68

ارتباط موثر

97.06.20

97.06.28

آموزش مداوم

69

ارتباط موثر

97.07.24

97.07.24

آموزش مداوم

70

هوش هیجانی

97.07.10

97.07.10

آموزش مداوم

71

کنفرانس اورژانس - تریاژ

97.06.27

9706.27

آموزش مداوم

72

کنفرانس بخش جراحی - تعویض مفصل زانو

97.07.30

97.07.30

آموزش مداوم

73

تریاژ (نظام پرستاری)

97.07.18

97.07.18

آموزش مداوم

74

کنفرانس عفونی - آنفولانزا

97.06.03

97.06.03

آموزش مداوم

75

کنفرانس بخش 2 - هیستر کتومی

97.06.28

97.06.28

آموزش مداوم

76

کنفرانس ادواری بخش 2- دیابت بارداری

97.09.25

97.9.25

آموزش مداوم

77

کنفرانس داخلی - آسم

97.09.27

97.09.27

آموزش مداوم

78

کنفرانس ICU - مراقبت تراکئوستومی

97.09.27

97.09.27

آموزش مداوم

79

کنفرانس اتاق عمل - کایفوپلاستی

97.09.29

97.0927

آموزش مداوم

80

کنفرانس بخش اطفال - اختلالات روده ای اطفال

97.09.29

97.09.29

آموزش مداوم

81

اشتباهات محاسبات دارویی

97.09.20

97.09.20

آموزش مداوم

82

کنفرانس اطفال - مشکلات متابولیسمی نوزادان

97.09.15

97.09.15

آموزش مداوم

83

کنفرانس NICU-آنتروکولیت نکروزان

97.09.15

97.09.15

آموزش مداوم

84

کنفرانس عفونی - آشنایی با بیماری ایدز

97.09.10

97.09.10

آموزش مداوم

85

کنفرانس NICU- تاثیر بیماریهای عفونی برروی شیر مادر

97.09.22

97.09.22

آموزش مداوم

86

کنفرانس جراحی - تیروئید کتومی

97.09.19

97.09.19

آموزش مداوم

87

کنفرانس بخش داخلی - شالدون

97.09.15

97.09.15

آموزش مداوم

88

کنفرانس CCU - آنژین صدری

97.09.26

97.09.26

آموزش مداوم

89

احیاء قلبی ریوی پیشرفته

97.10.26

97.10.26

آموزش مداوم

90

كنفرانس اورژانس - مولتيپل ترما

97.10.30

97.103

آموزش مداوم

91

كنفرانس جراحي - PCNL

97.10.20

97.10.20

آموزش مداوم

92

كنفرانس بخش اعصاب - افسردگي

97.10.24

97.10.24

آموزش مداوم

93

كنفرانس اتاق عمل - آرتروسكوپي

97.10.27

97.10.27

آموزش مداوم

94

كنفرانس مامايي - بيماريهاي قلبي در بارداري

97.10.17

97.10.17

آموزش مداوم

95

كنفرانس داخلي - پنوموني

97.10.17

97.10.17

آموزش مداوم

96

كنفرانس ICU- پيك گذاري

97.10.30

97.10.30

آموزش مداوم

97

كنفرانس CCU- تاكي آريتمي فوق بطني

97.10.23

97.10.23

آموزش مداوم

98

كنفرانس NICU- داروهاي پرمصرف NICU

97.10.24

97.10.24

آموزش مداوم

99

كنفرانس جراحي - ديسك كمر

97.10.27

97.10.27

آموزش مداوم

100

كنفرانس زنان و زايمان - NVD

97.10.25

97.10.25

آموزش مداوم

101

كنفرانس زنان و زايمان - سقط

97.10.25

97.10.25

آموزش مداوم

102

كنفرانس عفوني - عفونت هاي بيمارستاني

97.10.06

97.10.06

آموزش مداوم

103

كنفرانس اطفال - مننژيت

97.10.13

97.10.13

آموزش مداوم

104

كنفرانس مامايي - زايمان زودرس

97.11.15

97.11.15

آموزش مداوم

105

كنفرانس عفوني - احتياطات استاندارد

97.11.04

97.11.04

آموزش مداوم

106

كنفرانس بخش اعصاب - داروهاي آنتي سايكوتيك 

97.11.15

97.11.15

آموزش مداوم

107

كنفرانس بخش اعصاب - داروهاي آنتي سايكوتيك 

97.11.15

97.11.15

آموزش مداوم

108

كنفرانس بخش زنان زايمان - مراقبت سزارين

97.11.18

97.11.18

آموزش مداوم

109

كنفرانس ccu - بلوك هاي قلبي

97.11.27

97.11.27

آموزش مداوم

110

كنفرانس icu - تغذيه با لوله

97.11.28

97.11.28

آموزش مداوم

111

كنفرانس جراحي - ماستكتومي

97.11.25

97.11.25

آموزش مداوم

112

مراقبت هاي جراحي - پانكراتيت

97.11.29

97.11.29

آموزش مداوم

113

احيائ قلبي ريوي نوزادان

97.11.30

97.11.30

آموزش مداوم

114

كنفرانس اتاق عمل -  مراقبت هاي قبل ، حين و بعداز عمل جراحي

97.11.25

97.11.25

آموزش مداوم

115

كنفرانس اورژانس شوك و مراقبتهاي آن

97.11.28

97.11.28

آموزش مداوم
​ردیف

نام دوره

گروه هدف

تاريخ شروع دوره

تاريخ پايان دوره

​116

اخلاق حرفه اي پرستاري

پرستار

97.02.08

97.02.08

​117

آشنايي با جراحي توتال هيپ

پرستار و كارشناس و كاردان اتاق عمل و هوشبري

97.02.22

97.02.22

​118

آشنايي با جراحي ويپيل

پرستار و كارشناس و كاردان اتاق عمل و هوشبري

97.04.28

97.04.28

​119

مدیریت  خشم و کنترل آن در محیط های درماني

پرستار و كارشناس و كاردان اتاق عمل و هوشبري و ماما

97.05.03

97.05.03

​120

مدیریت  استرس در محیط كار درماني

پرستار و كارشناس و كاردان اتاق عمل و هوشبري و ماما

97.05.17

97.05.17

​121

مدیریت درد

پرستار و كارشناس و كاردان اتاق عمل و هوشبري و ماما

97.05.23

97.05.23

​122

ايمني بيمار

پرستار و ماما

97.02.15

97.02.15

​123

آموزش به بيمار

پرستار و ماما

97.02.19

97.02.19

​124

CCHF-كنترل عفونت

پرستار و ماما

97.3.30

97.3.30

​125

كنفرانس بيماريهاي عفوني (مالاريا)

پرستار و ماما

97.04.07

97.04.07

​126

كنفرانس بيماريهاي عفوني (زئونوز)

پرستار و ماما

97.04.13

97.04.13

​127

كنفرانس بيماريهاي عفوني (التور)

پرستار و ماما

97.04.23

97.04.23

​128

کنفرانس هرنی نافی

پرستار و ماما

97.05.25

97.05.25

​129

کنفرانس ICU- مراقبت از CVPLin

پرستاران ICU

97.06.27

97.06.27

​130

تفسيرگازهاي خوني

پرسنل ICU

97.5.16

97.5.16

​131

تغذيه نوزاد نارس

پرسنل NICU

97.04.21

97.04.21

​132

کنفرانس NICU-لوله تراشه نوزادان

پرسنل NICU

97.06.22

97.06.22

​133

کنفرانس توتال نی

پرسنل اتاق عمل

97.05.25

97.05.25

​134

کنفرانس اتاق عمل- آندوسکوپی سینوس

پرسنل اتاق عمل

97.06.23

97.06.23

​135

کنفرانس اتاق عمل - آشنایی با جراجی اسلیو و بای پس

پرسنل اتاق عمل

97.08.24

97.08.24

​136

کنفرانس مراقبت های تنفسی نوازدان NICU

پرسنل اطفال  و  NICU

97.05.14

97.05.14

​137

كنفرانس قلب (آنژيوگرافي)

پرسنل بخش CCU

97.04.17

97.04.17

​138

کنفرانس قلب _DVT

پرسنل بخش CCU

97.05.29

97.05.29

139

کنغرانس NICU - تسکین درد نوزادان

پرسنل بخش NICUو اطفال

97.08.21

97.08.21

​140

كنفرانس اطفال (هيپوسبادياس)

پرسنل بخش اطفال

97.04.16

97.04.06

​141

کنفرانس تشنج اطفال

پرسنل بخش اطفال و NICU

9705.18

97.05.18

​142

کنفرانس اطفال - سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

پرسنل بخش اطفال و NICU

97.08.15

97.08.15

​143

کنفرانس اورژانس - مراقبت  MI

پرسنل بخش اورژانس

97.08.29

97.08.29

​144

کنفرانس جراحی - پروستات

پرسنل بخش جراحی

97.08.14

97.08.14

​145

کنفرانس جراحی - هموروئید

پرسنل بخش جراحی

97.08.21

97.08.21

​146

کنفرانس بخش جراحی - تعویض مفصل لگن

پرسنل بخش جراحی

97.08.28

97.08.28

147​

کنفرانس بخش جراحی  زنان - بارداری خارج از رحم

پرسنل بخش جراحی زنان

97.08.27

97.08.27

148​

کنفرانس ICU- مسمومیت دارویی

پرسنل بخش های icu

97.08.20

97.08.20

149​

کنفرانس ICU - مراقبت CVA

پرسنل بخش های ICU

97.08.29

97.08.29

150​

کنفرانس  داخلی - شیمی درمانی

پرسنل بخش های داخلی

97.08.14

97.08.14

151​

كنفرانس اسليو وباي پس

پرسنل بخش هاي جراحي

97.04.21

97.04.21

152​

کنفرانس هپاتیت

پرسنل درمان

97.05.06

9705.06

153​

احیاء قلبی ریوی پیشرفته (نظام پرستاری )

پرسنل درمان

97.08.23

97.08.23

154​

كنفرانس عفونتهاي مسيرادراري (اطفال)

پرسنل درمان بخش اطفال

97.04.28

97.04.28

155​

كنفرانس اعصاب و روان (اسكيزوفرني)

پرسنل درمان بخش اعصاب و روان

97.04.25

97.04.25

​156

کنفرانس بیماری دو  قطبی

پرسنل درمان بخش اعصاب و روان

97.05.22

97.05.22

157​

کنفرانس داخلی - COPD

پرسنل درمان بخش داخلی

97.05.14

97.05.14

158​

کنفرانس  داخلی - دیابت

پرسنل درمان بخش داخلی

97.05.29

97.05.29

159​

كنفرانس واريكوسل وهيدروسل

پرسنل درمان بخش هاي جراحي

97.04.25

97.04.25

160​

كنفرانس ادم حادريه

پرسنل درمان بخش هاي ويژه

97.04.23

97.04.23

161​

کنفرانس مامایی- زایمان بی درد

پرسنل ماما - بلوک و بخش ها

97.06.26

97.06.26

162​

كنفرانس مامايي (خونريزيهاي زايماني)

پرسنل مامايي

97.04.17

97.04.17

163​

کنفرانس پره اکلامپسی

پرسنل مامايي

97.05.22

97.05.22

164​

آموزش دستگاه ونتیلاتور - نظام پرستاری

کارشناسان درمانی

97.08.15

97.08.15

165​

کنفرانس CCU - تفسیر نوار قلب

کارکنان CCU

97.07.23

97.07.23

167​

کنفرانس اتاق عمل - TUR-TUL

کارکنان اتاق عمل

97.07.26

97.07.26

168​

کنفرانس NICU - اکسیژن درمانی

کارکنان بخش NICU

97.07.23

97.07.23

169​

کنفرانس اطفال - نوزاد پرخطر

کارکنان بخش اطفال

97.07.19

97.07.19

170​

کنفرانس اورژانس - GIB

کارکنان بخش اورژانس

97.07.29

97.07.19

171​

کنفرانس جراحی - کله سیستکتومی

کارکنان بخش جراحی

97.07.26

97.07.26

172​

کنفرانس بخش 2 - پره اکلامپسی

کارکنان بخش جراحی زنان

97.07.15

97.07.15

173​

کنفرانس اعصاب روان- ECT

کارکنان بخش روان

97.06.15

97.06.15

174​

کنفرانس روان - مراقبت پس از PTSD

کارکنان بخش روان

97.07.19

97.07.27

175​

کنفرانس ICU -مراقبت از چشم

کارکنان بخش های ICU 

97.07.29

97.07.29

176​

کنفرانس داخلی - آسم

کارکنان بخش های داخلی

97.06.19

97.06.19

177​

کنفرانس داخلی - تغذیه بیماران همودیالیز

کارکنان بخش های داخلی

97.07.19

97.07.19

178​

کنفرانس عفونی - کرونا ویروس

کارکنان درمان

97.06.20

97.06.20

179​

احیاء قلبی ریوی پیشرفته

کارکنان درمان

97.07.21

97.07.21

180​

احیاءنوزاد (نظام پرستاری)

کارکنان درمان

97.07.28

97.07.28

​181

کنفرانس عفونی-  بیماری سل

کارکنان درمان

97.07.11

97.07.11

182​

کنفرانس عفونی - ابولا

کارکنان درمان

97.08.2

97.08.2

183​

کنفرانس مامایی - ارزیابی جنین

کارکنان ماما

97.07.16

97.07.16

184​

ارتباط موثر

کلیه کارکنان

97.06.20

97.06.28

185​

ارتباط موثر

کلیه کارکنان

97.07.24

97.07.24

186​

هوش هیجانی

کلیه کارکنان

97.07.10

97.07.10

187​

کنفرانس اورژانس - تریاژ

کلیه کارکنان اورژانس

97.06.27

9706.27

188​

کنفرانس بخش جراحی - تعویض مفصل زانو

کلیه کارکنان بخش جراحی

97.07.30

97.07.30

189​

تریاژ (نظام پرستاری)

کلیه کارکنان درمان

97.07.18

97.07.18

190​

کنفرانس عفونی - آنفولانزا

کلیه کارکنان درمانی

97.06.03

97.06.03

191​

کنفرانس بخش 2 - هیستر کتومی

کلیه کارکنان درمانی بخش 2

97.06.28

97.06.28

192​

کنفرانس ادواری بخش 2- دیابت بارداری

پرسنل بخش 2

97.09.25

97.9.25

193​

کنفرانس داخلی - آسم

پرسنل بخش های داخلی

97.09.27

97.09.27

194​

کنفرانس ICU - مراقبت تراکئوستومی

پرسنل ICU

97.09.27

97.09.27

195​

کنفرانس اتاق عمل - کایفوپلاستی

پرسنل اتاق عمل

97.09.29

97.0927

196​

کنفرانس بخش اطفال - اختلالات روده ای اطفال

پرسنل بخش اطفال و NICU

97.09.29

97.09.29

197

اشتباهات محاسبات دارویی

کلیه کارشناسان درمانی

97.09.20

97.09.20

198

کنفرانس اطفال - مشکلات متابولیسمی نوزادان

پرسنل بخش اطفال و NICU

97.09.15

97.09.15

199​

کنفرانس NICU-آنتروکولیت نکروزان

پرسنل بخش NICUو اطفال

97.09.15

97.09.15

200​

کنفرانس عفونی - آشنایی با بیماری ایدز

کلیه کارکنان

97.09.10

97.09.10

201​

کنفرانس NICU- تاثیر بیماریهای عفونی برروی شیر مادر

پرسنل بخش NICUو اطفال

97.09.22

97.09.22

202​

کنفرانس جراحی - تیروئید کتومی

پرسنل بخش جراحی

97.09.19

97.09.19

203​

کنفرانس بخش داخلی - شالدون

پرسنل بخش داخلی

97.09.15

97.09.15

204​

کنفرانس CCU - آنژین صدری

پرسنل بخش CCU

97.09.26

97.09.26

205​

احیاء قلبی ریوی پیشرفته

كارشناسان درماني

97.10.26

97.10.26

206​

كنفرانس اورژانس - مولتيپل ترما

كاركنان اورژانس

97.10.30

97.103

207​

كنفرانس جراحي - PCNL

كاركنان بخش جراحي

97.10.20

97.10.20

208​

كنفرانس بخش اعصاب - افسردگي

كاركنان بخش اعصاب و روان

97.10.24

97.10.24

209​

كنفرانس اتاق عمل - آرتروسكوپي

كاركنان اتاق عمل

97.10.27

97.10.27

210​

كنفرانس مامايي - بيماريهاي قلبي در بارداري

كاركنان اتاق زايمان

97.10.17

97.10.17

211​

كنفرانس داخلي - پنوموني

كاركنان بخش هاي داخلي

97.10.17

97.10.17

212​

كنفرانس ICU- پيك گذاري

كاركنان بخش هاي ICU1,2

97.10.30

97.10.30

213​

كنفرانس CCU- تاكي آريتمي فوق بطني

كاركنان بخش CCU

97.10.23

97.10.23

214​

كنفرانس NICU- داروهاي پرمصرف NICU

كاركنان بخش NICU

97.10.24

97.10.24

215​

كنفرانس جراحي - ديسك كمر

كاركنان بخش جراحي

97.10.27

97.10.27

216​

كنفرانس زنان و زايمان - NVD

كاركنان بخش زنان و زايمان

97.10.25

97.10.25

217​

كنفرانس زنان و زايمان - سقط

كاركنان بخش زنان و زايمان

97.10.25

97.10.25

218​

كنفرانس عفوني - عفونت هاي بيمارستاني

كليه پرسنل مركز

97.10.06

97.10.06

219​

كنفرانس اطفال - مننژيت

كاركنان بخش  اطفال

97.10.13

97.10.13

220​

كنفرانس مامايي - زايمان زودرس

پرسنل اتاق زايمان

97.11.15

97.11.15

221​

كنفرانس عفوني - احتياطات استاندارد

كليه پرسنل مركز

97.11.04

97.11.04

222​

كنفرانس بخش اعصاب - داروهاي آنتي سايكوتيك 

پرسنل بخش اعصاب و روان

97.11.15

97.11.15