پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
برنامه های آینده
 

 ویرایشگر محتوا

 

برنامه های آینده
 
1- کنفرانس علمی ادواری آشنایی با بیماری های داخلی مراقبت های پرستاری  مورخ 97/11/29
 
2- کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با مراقبت های بیمار در ریکاوری  مورخ  97/11/30       
 
3- کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با روش های نوین در احیای قلبی ریوی نوزادان  97/11/30