پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1,831
00
  
کارگاه قرآئت و ترجمه قرآن 10حسن اصغرپورشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-3980203200-08:0010:00
1,830
00
  
مهارتهای آموزش و ترویج قرآن0حمید مدرسیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-3980231200-08:0010:00
18
پرديس خودگردانفني مهندسي
  
بينايي ماشين1عليرضا بهرادشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002020394-16:0018:00
15
پرديس خودگردانفني مهندسي
  
طراحي سيستمهاي صنعتي0راشد صحرائيانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000631885-13:3015:30
17
پرديس خودگردانفني مهندسي
  
برنامه ريزي خطي پيشرفته1سيد ميثم موسويپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000631939-09:0011:00
16
پرديس خودگردانفني مهندسي
  
طراحي آزمايش ها1امير حسين اميريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000631912-16:0018:00
24
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
راهبردهاي مديريت منابع انساني1لطفعلي جباريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000574543-17:0018:00
22
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
مديريت رفتار سازماني پيشرفته1لطفعلي جباريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000574045-16:0017:00
23
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
روش شناسي پژوهشهاي کيفي و آميخته در مديريت1لطفعلي جباريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000574312-14:0015:00
10
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
حقوق اساسي سازمانهاي دولتي1مهدي موحدي بکنظرپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000575003-10:0011:30
9
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
نظريه هاي مديريت دولتي1محمد افکانهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000574944-18:0019:30
8
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
اداره امور عمومي در اسلام1محمد جواد رضاييسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000574661-16:0017:30
21
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
ارزشيابي عملکرد دولت وسازمانهاي دولتي1لطفعلي جباريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000573622-15:0016:30
12
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته1ناصر يزدانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000575220-18:0019:30
11
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
اخلاق واحکام کسب وکار2محمد جواد رضاييپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000575065-08:0009:30
13
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
مديريت رفتار مصرف کننده1ناصر يزدانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001212149-16:0017:30
20
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
مديريت تبليغات وبرند1مدير پرديس خودگردانپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2003012311-13:3016:30
1
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
روش تحقيق (2)1مهدي نادريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572230-13:3015:30
2
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
جامعه شناسي سياسي ايران معاصر1پرويز امينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572329-16:0017:30
3
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
انديشه سياسي اسلام دردوره معاصر1مرشدي زادچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572424-18:0019:30
19
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
انديشه سياسي-اجتماعي امام خميني1مدير پرديس خودگردانپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572452-08:0010:00
14
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
استراتژي هاي بازرگاني بين المللي1محسن ناظم بکاييچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000631853-18:0019:30
6
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
تاريخ وحديث1علي حسن نياپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572533-08:0009:30
7
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
علوم قراني (1)1حسن اصغرپورپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572563-10:0011:30
4
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
علم رجال1رسول محمدجعفريپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572479-14:0015:30
5
پرديس خودگردانعلوم انساني
  
روش تحقيق درعلوم اسلامي1اصغر هادويپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000572506-16:0017:30
55
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري شايع درايران0مجيده هروي کريمويدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000562271-13:3015:00
87
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري شايع درايران0مجيده هروي کريمويدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000562271-11:0013:30
54
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
ژنتيک وايمنولوژي0فاطمه حاجي قاسمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000561711-08:0010:00
57
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
انگل شناسي0فريبا خوشزبانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000564736-10:0012:00
1,563
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
انگل شناسي0عليرضا نائينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000564736-09:3011:00
61
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
فناوري اطلاعات در پرستاري0تاهيد رژهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000568486-13:3015:00
62
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
فناوري اطلاعات در پرستاري0مژده سالاريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000568486-13:3015:00
69
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بيماريهاي کودکان0نسرين علاييشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587942-16:3018:00
70
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بيماريهاي کودکان0نسرين علاييدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587942-11:0012:30
71
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بيماريهاي کودکان0نسرين علاييدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587942-13:3015:00
63
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
آمارحياتي مقدماتي0مريم جديد ميلانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000568613-16:3019:30
65
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تحقيق در پرستاري0مجيده هروي کريمويچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000586415-13:3015:00
66
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه0محمدرضا حيدريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587879-13:3015:00
67
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه0محمدرضا حيدريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587879-13:3015:00
68
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه0محمدرضا حيدريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000587879-16:3018:00
72
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري اورژانس در بحران ها وحوادث غير مترقبه0سيده نوابه حسينخانييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000588010-11:0018:00
1,621
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای1مریم جدید میلانیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910555200-16:3019:30
56
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري سلامت جامعه0مريم جديد ميلانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000562589-08:0009:30
64
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري در اختلالات سلامت مادر ونوزاد0سيده نوابه حسينخانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000585532-08:0009:30
59
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بزرگسالان /سالمندان(2)0تاهيد رژهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000567791-11:0012:30
60
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بزرگسالان /سالمندان(2)0محمدرضا حيدريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000567791-08:0010:00
51
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مفاهيم پايه پرستاري0تاهيد رژهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000561667-13:3015:00
52
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مفاهيم پايه پرستاري0تاهيد رژهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000561667-11:0012:30
53
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مفاهيم پايه پرستاري0تاهيد رژهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000561667-13:3015:00
89
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بهداشت روان0مهيندخت روشني نژاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000585435-11:0012:30
90
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري بهداشت روان0مهيندخت روشني نژاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000585435-13:3015:00
73
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول مديريت خدمات پرستاري0مريم جديد ميلانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000588093-16:3019:30
74
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول مديريت خدمات پرستاري0مريم جديد ميلانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000588093-09:3011:00
50
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تغذيه وتغذيه درماني0اعظم دوست محمدیانشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000561575-11:0012:30
1,605
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستانهاکارگاه مجازینسرين علايي99/3/3 , 99/2/31 , 99/2/27https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910602000-11:0012:30
1,606
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستانهاکارگاه مجازینسرين علايي99/3/3 , 99/2/31 , 99/2/27https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910602000-13:3015:00
1,607
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه مهارتهای زندگیکارگاه مجازیمریم جدید میلانی99/02/27https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910604000-16:3019:30
1,608
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه آموزش به مددجوکارگاه مجازیمجیده هروی کریموی99/02/23https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910606000-08:0011:00
1,622
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه اعتبار بخشی0ناهید رژهپنجشنبه 99/3/8https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910607000-08:0010:30
1,623
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه حاکمیت بالینی0ناهید رژهپنجشنبه 99/3/8https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910608000-15:0017:30
1,624
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه جایگاه پرستاری در پزشک خانواده0ناهید رژهیکشنبه 99/3/11https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910609000-08:0010:30
1,625
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
کارگاه جایگاه پرستاری در پزشک خانواده0دکتر مریم جدید میلانییکشنبه 99/3/11https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2910609000-08:0010:30
58
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
بررسي وضعيت سلامت0مريم جديد ميلانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000565627-15:0016:30
27
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تشريح(2)0مرجان حشمتيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000229078-13:3015:00
32
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
فيزيولوژي(2)0بتول رحمتي کچومثقاليسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000238462-08:0009:30
33
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
فيزيولوژي(2)0مهرداد روغنيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000238462-11:0012:30
28
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
باکتريولوژي وانگل شناسي0محمد مهدي عطارپور يزديسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237216-10:0012:00
1,564
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
باکتريولوژي وانگل شناسي0فريبا خوشزبانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237216-15:0016:30
1,565
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
باکتريولوژي وانگل شناسي0عليرضا نائينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237216-16:3018:00
26
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
بهداشت در اتاق عمل0معصومه حيدريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000228870-11:0012:30
29
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول وفنون عملکرد فردسيار واسکراب0آزيتا کياني آسيابرسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237849-13:3015:00
30
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول وفنون عملکرد فردسيار واسکراب0شفيقه محمدي تبارسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237849-09:3011:00
31
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصول وفنون عملکرد فردسيار واسکراب0شفيقه محمدي تبارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000237849-13:3015:00
34
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مقدمه اي بر تکنولوژي اتاق عمل0شفيقه محمدي تبارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000239293-11:0012:30
81
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
داروشناسي1تاجماه ممبينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001568546-15:0016:30
1,562
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
داروشناسي1جمشيد نارنج کاریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001568546-15:0016:30
35
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اصطلاحات پزشکي0زهرا صابرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000239621-16:3018:00
37
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
بيهوشي ومراقبتهاي آن0رضا لشکریانشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000271223-13:3015:00
25
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل زنان وارولوژي ومراقبتهاي آن0علی محمد فخر یاسریپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282183-16:3018:00
38
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل زنان وارولوژي ومراقبتهاي آن0شهرزاد هداونديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282183-09:3011:00
39
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل زنان وارولوژي ومراقبتهاي آن0مریم ربیعیيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282183-09:3011:00
45
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل اعصاب ومراقبتهاي آن0يونس روحانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000283022-13:3015:00
88
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
بهداشت روان در اتاق عمل0مهيندخت روشني نژاديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000271695-08:0009:30
40
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي ومراقبتهاي آن0منصور غزالهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282257-13:0015:00
41
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي ومراقبتهاي آن0فرهاد بیژن زادهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282257-11:0012:30
42
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي ومراقبتهاي آن0عباس نوروزیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282257-11:0012:30
43
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي ومراقبتهاي آن0محمد علي فخارياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282257-11:0012:30
44
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي ومراقبتهاي آن0محمد علي فخاريانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000282257-08:0009:30
36
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
روش احياي قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه0محمدرضا حيدريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000271015-11:0015:00
48
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل گوارش وغدد ومراقبتهاي مربوطه0اقای محمد فریابسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000286639-11:0012:30
49
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل گوارش وغدد ومراقبتهاي مربوطه0اقای محمد فریابسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000286639-13:3015:00
46
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل توراکس وقلب وعروق ومراقبتهاي مربوطه0محمد فريابيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000285029-08:0011:00
80
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
فوريتهاي پزشکي1آزيتا کياني آسيابرسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001207761-09:3011:00
47
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
تکنولوژي اتاق عمل ترميمي،پلاستيک،پوست وسوختگي ومراقبتهاي ان0محمد بهزادیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000286515-18:0019:30
83
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
زبان تخصصي29506402رضا نوروززادهدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002894622-11:0015:00
82
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي1(دستگاه تنفس)0محمدرضا حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001845125-13:3015:00
75
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي2(دستگاه قلب وعرق-جراحي قلب وقفسه سينه)0محمدرضا حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000589256-08:0009:30
79
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي5(سيستم غدددرون ريز-بيماريهاي زنان وزايمان)0مجيده هروي کريمويچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000589640-16:3018:00
1,619
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 51ناهید رژهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6250510100-16:3019:30
1,620
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 51مجیده هروی کریمویچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6250510100-16:3019:30
1,617
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 81ناهید رژهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6250513300-12:3011:00
1,618
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 81ناهید رژهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6250513300-13:3015:00
76
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9(جراحي عروق-ارتوپدي)0محمدرضا حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000589534-15:0016:30
77
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9(جراحي عروق-ارتوپدي)0محمدرضا حيدريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000589534-18:0019:30
78
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9(جراحي عروق-ارتوپدي)0محمدرضا حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000589534-18:0019:30
84
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای0محمد رضا حیدریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-62801012000-08:0011:00
85
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای - 628010120محمد رضا حیدریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-62801012000-11:0015:00
1,613
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
پرستاری سالمندی1ناهید رژهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6280102400-00:0019:30
86
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
مدیریت پرستاری بالینی(62801032)0مريم جديد ميلانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-62801032000-16:3019:30
1,615
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی1ناهید رژهدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6280104200-16:3019:30
1,616
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی1مجیده هروی کریمویدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6280104200-16:3019:30
1,614
پرستاري و مامائيپرستاري و مامائي
  
ساختار ها و سیستمهای مراقبتی1ناهید رژهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-6280105300-08:0000:00
1,832
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0فرهاد جعفریمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,833
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0زهرا جوهریمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,834
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0علي دواتيمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,835
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0اشرف پيراستهمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,836
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0کبری خاجوی شجاعیمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,837
پزشکیپزشکی
  
دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی0اکبر شیخانیمرداد و شهریورhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-social-medicine-00:0000:00
1,724
پزشکیپزشکی
  
جنین شناسیدندان 47علیرضا عزیززاده دلشادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002654492-09:3011:00
145
پزشکیپزشکی
  
بيماريهاي گوارش26شهريار پورفرزامسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
171
پزشکیپزشکی
  
بيماريهاي گوارش26شهريار پورفرزامشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
146
پزشکیپزشکی
  
بيماريهاي غدد داخلي26علیرضا عارف زادهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143048-15:0016:30
147
پزشکیپزشکی
  
بيماريهاي خون26سيد جلال الدين شمسشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143066-09:3011:00
148
پزشکیپزشکی
  
بيماريهاي کليه26رضا افشاریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002346390-09:3011:00
143
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي (2)26جمشيد نارنج کارسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002142942-15:0016:30
144
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي (2)26تاجماه ممبينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
1,765
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي (2)0تاجماه ممبينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
187
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1علي دواتيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-18:0019:00
188
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1اکبر شیخانیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-18:0019:00
189
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1علي دواتيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-13:3015:00
190
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1اکبر شیخانیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-13:3015:00
206
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1فرهاد جعفریشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-18:0019:00
207
پزشکیپزشکی
  
بهداشت (5)1فرهاد جعفریچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-13:3015:00
1,704
پزشکیپزشکی
  
بهداشت 50اکبر شیخانیپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300316200-13:3015:00
1,577
پزشکیپزشکی
  
بیماری های عفونیکارآموزیمریم امینی0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300318200-00:0000:00
204
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای اعصاب1سیامک افشین مجدیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300319200-13:3015:00
176
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان1شهرزاد هداوندشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
177
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان2احیا گرشاسبییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
178
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان3سکينه مويد محسنيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
195
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان4فرحناز ترکستانیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-13:3016:00
196
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان5نفیسه ظفر قندیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
197
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان6مریم ربیعیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
1,741
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان0احیا گرشاسبییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
1,742
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان0سکينه مويد محسنيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
1,743
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان0فرحناز ترکستانیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-13:3016:00
1,744
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان0نفیسه ظفر قندیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
1,745
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای زنان و زایمان0مریم ربیعیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300320401-08:0011:30
191
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای روانپزشکی1غلامحسين قائديپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300322200-08:0009:30
1,551
پزشکیپزشکی
  
بیماریهای روانپزشکی1سید مسعود مقدم نیاپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300322200-08:0009:30
205
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1رضا فروزانفرسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,529
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1سیامک افشین مجدسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,530
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1سید سعید سید مرتاضسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,531
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1علي دواتيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,532
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1غلامرضا معارفیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,533
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1احیا گرشاسبیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,534
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1نفیسه ظفر قندیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,535
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1شیوا رفعتیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,549
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1سيدمحسن سادات اخويسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,632
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1مریم ایرانزادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,633
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی1فاطمه بهمنیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,738
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی0سیامک افشین مجدسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-230032520013:3015:00
1,739
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی0شیوا رفعتیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-230032520013:3015:00
1,740
پزشکیپزشکی
  
اخلاق پزشکی0سید سعید سید مرتاضدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300325200-13:3015:00
1,845
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی عملی0محمد حسين قيني0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300327200-00:0000:00
181
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1فرزانه گلفامیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-11:0012:30
182
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1عبدالرضا فرزانیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-11:0012:30
183
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1فرزانه گلفامسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
184
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1عبدالرضا فرزانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
185
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1فرزانه گلفامچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
186
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1عبدالرضا فرزانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
192
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1علیرضا خلجیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-11:0012:30
193
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1علیرضا خلجسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
194
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1علیرضا خلجچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
198
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1حمید رضا طاهرییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-11:0012:30
199
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1سید سعید سید مرتاضیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-11:0012:30
200
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1حمید رضا طاهریسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
201
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1سید سعید سید مرتاضسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
202
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1حمید رضا طاهریچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
203
پزشکیپزشکی
  
جراحی عمومی1سید سعید سید مرتاضچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300404500-13:3015:00
179
پزشکیپزشکی
  
جراحی ارولوژی1سيدکاظم فروتنشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300407100-13:3015:00
180
پزشکیپزشکی
  
جراحی ارولوژی1فریدون خیام فرشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300407100-13:3015:00
1,539
پزشکیپزشکی
  
جراحی ارتوپدی1داریوش محمد برزیپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300408200-09:3011:00
1,540
پزشکیپزشکی
  
جراحی ارتوپدی1محمد علي فخاريانپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300408200-09:3011:00
1,584
پزشکیپزشکی
  
کارآموزی داخلی عفونی1مریم امینی0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300501300-00:0000:00
1,586
پزشکیپزشکی
  
کارآموزی گوش و حلق و بینی1پوپک ایزدی0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300511300-00:0000:00
1,585
پزشکیپزشکی
  
کار آموزی پوست1اطهر معین0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300514300-00:0000:00
167
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي مولکولي -سلولارائه مجدد طي مجوز اداره کل آموزش دانشگاهغلامعلي نادريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002506836-13:3015:00
168
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي مولکولي -سلولارائه مجدد طي مجوز اداره کل آموزش دانشگاهمحمدحسن قوسيان مقدمیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002506836-13:3015:00
102
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي هورمون ها6غلامعلي نادريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725898-13:3015:00
93
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح دستگاه گوارش6عليرضا عزيززاده دلشادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725763-08:0009:30
94
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح دستگاه گوارش6رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725763-08:0009:30
1,723
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح گوارش و غدد درون ریزدندان 48علیرضا عزیززاده دلشادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725763-08:0009:30
1,841
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح دستگاه گوارش0علیرضا عزیززاده دلشاد0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300965200-00:0000:00
1,842
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح دستگاه گوارش0رضا صداقت0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300965200-00:0000:00
95
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح غدد درون ريز6عليرضا عزيززاده دلشادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725788-09:3011:00
96
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح غدد درون ريز6رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725788-09:3011:00
97
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح سيستم ادراري تناسلي6عليرضا عزيززاده دلشادیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725808-09:3011:00
98
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريح سيستم ادراري تناسلي6رضا صداقتیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725808-09:3011:00
1,722
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح ادراری تناسلیمخصوص امتحانعلیرضا عزیززاده دلشادیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725808-09:3011:00
1,726
پزشکیپزشکی
  
فیزیولوژی کلیهدندان 47محسن خليليیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001153431-08:0009:30
99
پزشکیپزشکی
  
فيزيولوژي غدد وتوليد مثل6مهرداد روغنيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725869-11:0012:30
1,686
پزشکیپزشکی
  
فیزیولوژی 2 ارشد0محمدرضا واعظ مهدوییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725832-09:3011:00
100
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي ديسيپلين6محمدحسن قوسيان مقدمدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725878-13:3015:00
101
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي ديسيپلين6غلامعلي نادريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725878-13:3015:00
1,764
پزشکیپزشکی
  
بیوشیمی دیسیپلین0غلامعلي نادريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725878-13:3015:00
103
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي کليه6محمدحسن قوسيان مقدمدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725910-13:3015:00
104
پزشکیپزشکی
  
بيوشيمي کليه6غلامعلي نادريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725910-13:3015:00
105
پزشکیپزشکی
  
زبان تخصصي (1)6حسن حبيبيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725986-11:0012:30
106
پزشکیپزشکی
  
زبان تخصصي (1)6حسن حبيبيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725986-13:3015:00
1,763
پزشکیپزشکی
  
زبان تخصصی (1)0حسن حبيبيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725986-11:0015:00
174
پزشکیپزشکی
  
بیوشیمی عملی6غلامعلي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300971100-13:3015:00
175
پزشکیپزشکی
  
بیوشیمی عملی6محمدحسن قوسيان مقدمشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300971100-13:3015:00
1,703
پزشکیپزشکی
  
بیوشیمی عملی0غلامعلي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300971100-13:3013:00
1,843
پزشکیپزشکی
  
بیو شیمی عملی0محمدحسن قوسيان مقدم0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300971100-00:0000:00
1,844
پزشکیپزشکی
  
بیو شیمی عملی0غلامعلي نادري0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300971100-00:0000:00
140
پزشکیپزشکی
  
فيزيولوژي سلولارائه مجددمحسن خليليشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001850679-11:0012:30
1,840
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی (عملی)0محمد مهدي عطارپور يزدي0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300976100-00:0000:00
107
پزشکیپزشکی
  
اصول اپيدميولوژي6علي دواتيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726012-16:3018:00
108
پزشکیپزشکی
  
اصول اپيدميولوژي6اکبر شيخانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726012-16:3018:00
109
پزشکیپزشکی
  
اصول اپيدميولوژي6فرهاد جعفريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726012-16:3018:00
113
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسي پزشکي (نظري)6عليرضا نائينييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726143-08:0009:30
114
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسي پزشکي (نظري)6فريبا خوشزبانيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726143-08:0009:30
1,761
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسی پزشکی (نظری)0فريبا خوشزبانیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726143-08:0009:30
1,762
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسی پزشکی (نظری)0علیرضا نایینییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726143-08:0009:30
115
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريحي اسکلتي -عضلاني6مرجان حشمتيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726197-11:0012:30
116
پزشکیپزشکی
  
علوم تشريحي اسکلتي -عضلاني6مرجان حشمتيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726197-13:3015:00
110
پزشکیپزشکی
  
کليات پاتولوژي وآسيب سلولي6رضا صداقتیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726039-15:0016:30
1,698
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی نئوپلازی0رضا صداقتیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726039-15:0009:30
117
پزشکیپزشکی
  
ايمني شناسي پزشکي6رويا ياراييسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726208-09:3011:00
1,702
پزشکیپزشکی
  
ایمنی شناسی پزشکی0رویا یاراییسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726208-09:3011:00
111
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي آماس ،ترميم بافتي واختلالات هموديناميک6رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726048-08:0009:30
1,695
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک0رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726048-08:0009:30
118
پزشکیپزشکی
  
اصول تغذيه6ملیحه امین زادهپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726217-09:3011:00
1,610
پزشکیپزشکی
  
اصول تغذيه6علي دواتيپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726217-09:3011:00
1,611
پزشکیپزشکی
  
اصول تغذيه6دکتر جعفریپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726217-09:3011:00
1,612
پزشکیپزشکی
  
اصول تغذيه6کبری خاجوی شجاعیپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726217-09:3011:00
1,681
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختلال سیستم ایمنی0محمد حسين قينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726058-16:3018:00
1,712
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختلال سیستم ایمنیزهراظفریمحمد حسين قينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726058-16:3018:00
112
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي نئوپلازي6رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726067-08:0009:30
1,699
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی نئوپلازی0رضا صداقتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726067-08:0009:30
1,682
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختلالات ژنتیک و کودکی0محمد حسين قينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726076-15:0016:30
1,713
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختلالات ژنتیک و کودکیسمنار 1 - میر لطیف موسوی گرگریمحمد حسين قينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726076-15:0016:30
1,683
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی بیماری های محیطی0محمد حسين قينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726085-15:0016:30
1,714
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی بیماری های محیطیسمینار 2 - میر لطیف موسوی گرگریمحمد حسين قينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726085-15:0016:30
1,847
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی عمومی عملی0رضا صداقت0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300987100-00:0000:00
1,848
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی عمومی عملی0محمد حسين قيني0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300987100-00:0000:00
1,849
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی عمومی عملی0محمد رضا جلالی ندوشن0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2300987100-00:0000:00
1,630
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بیماری های قلب و عروق0فرامرز فلاحی آرزودار0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2301980200-00:0000:00
1,631
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بیماری های قلب و عروق0محمدرضا رجبی0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2301980200-00:0000:00
1,756
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بیماری های قلب و عروق0فرامرز فلاحی آرزودارپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2301980200-08:0009:30
1,757
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بیماری های قلب و عروق ؟؟0محمدرضا رجبیپنجشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2301980200-08:0009:30
165
پزشکیپزشکی
  
اصول پايه فارماکولوژي پزشکيارائه مجددتاجماه ممبينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002421757-09:3011:00
166
پزشکیپزشکی
  
اصول پايه فارماکولوژي پزشکيارائه مجددجمشيد نارنج کارسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002421757-09:3011:00
1,838
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسی پزشکی ( عملی )0عليرضا نائيني0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2303980100-00:0000:00
1,839
پزشکیپزشکی
  
انگل شناسی پزشکی ( عملی )0فريبا خوشزبان0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2303980100-00:0000:00
119
پزشکیپزشکی
  
قارچ شناسي پزشکي6عليرضا نائينييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726510-09:3011:00
1,760
پزشکیپزشکی
  
قارچ شناسی پزشکی0علیرضا نایینییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999726510-09:3011:00
1,693
پزشکیپزشکی
  
شرح حال و معاینه فیزیکی 20شهريار پورفرزامیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002347382-08:0009:30
149
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي خون2سيد جلال الدين شمسشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143066-09:3011:00
1,758
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي خون ؟؟0سيد جلال الدين شمسشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143066-09:3011:00
150
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي گوارش و کبد2شهريار پورفرزامسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
172
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي گوارش و کبد2شهريار پورفرزامشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
1,754
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي گوارش و کبد0شهريار پورفرزامسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
1,755
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي گوارش و کبد0شهريار پورفرزامشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002343875-08:0009:30
153
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي اختصاصي کليه و مجاري ادراري فوقاني2محمد حسين قينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002351527-16:3018:00
1,725
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی کلیه و مجاری ادراری فوقانیدندان 47محمد حسين قينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002351527-16:0018:30
151
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي غدد و متابوليسم2علیرضا عارف زادهیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143048-13:3015:00
1,759
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي غدد و متابوليسم ؟؟0علیرضا عارف زادهیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002143048-13:3015:00
154
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي دستگاه گوارش2محمد حسين قينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002352281-16:3018:00
152
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي کليه2رضا افشاریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002346390-09:3011:00
155
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي اختصاصي کبد و مجاري صفراوي2محمد حسين قينيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002352958-15:0016:30
1,685
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی تناسلی،ادراری و پستان0محمد حسين قينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002353577-13:3015:00
1,715
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی تناسلی،ادراری و پستاندندان 48محمد حسين قينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002353577-13:3015:00
156
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژي اختصاصي بيماري هاي خون و غدد درون ريز2محمد حسين قينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002354094-11:0012:30
1,684
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی خون و غدد0محمد حسين قينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002354094-11:0012:30
158
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي گوارش، خون و روماتولوژي2تاجماه ممبينياز اردیبهشت ماه سه شنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
159
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي گوارش، خون و روماتولوژي2جمشيد نارنج کاراز اردیبهشت ماه سه شنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
1,768
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي گوارش، خون و روماتولوژي0تاجماه ممبينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
1,769
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي گوارش، خون و روماتولوژي0جمشيد نارنج کارسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
160
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي آندوکرين2تاجماه ممبينياز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
161
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي آندوکرين2جمشيد نارنج کاراز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
1,766
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي آندوکرين0تاجماه ممبينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
1,767
پزشکیپزشکی
  
فارماکولوژي داروهاي آندوکرين0جمشيد نارنج کاردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002357685-13:3015:00
157
پزشکیپزشکی
  
استدلال باليني در رويکرد به علائم و نشانه هاي شايع2علي دواتياز خردادماه-شنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002355115-16:3018:00
162
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2علیرضا خلجاز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,592
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2سید سعید سید مرتاضاز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,593
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2حمید رضا طاهریاز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,594
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2فریدون خیام فراز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,595
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2سيدکاظم فروتناز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,596
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2داریوش محمد برزیاز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,597
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2محمد علي فخارياناز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,598
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي2فرزانه گلفاماز اردیبهشت ماه دوشنبه هاhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,746
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0علیرضا خلجدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,747
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0فرزانه گلفامدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,748
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0داریوش محمد برزیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,749
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0سید سعید سید مرتاضدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,750
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0حمید رضا طاهریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,751
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0فریدون خیام فردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,752
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0سيدکاظم فروتندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,753
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بيماري هاي جراحي0محمد علي فخارياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002358942-11:0012:30
1,694
پزشکیپزشکی
  
مقدمات بیماریهای اعصاب0سیامک افشین مجدچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002359463-11:0012:30
163
پزشکیپزشکی
  
مقدمات روانپزشکي2غلامحسين قائديشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002359861-12:0013:00
1,550
پزشکیپزشکی
  
مقدمات روانپزشکي2سید مسعود مقدم نیاشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002359861-12:0013:00
1,846
پزشکیپزشکی
  
پاتولوژی اختصاصی عملی (2)0محمد حسين قيني0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2305983100-00:0000:00
164
پزشکیپزشکی
  
آمار پزشکي2داريوش طالعيپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002360725-13:3015:00
1,721
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح2 دندانپزشکی0علیرضا عزیززاده دلشاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000069873-11:0012:30
1,697
پزشکیپزشکی
  
آسیب عمومی دندانپزشکی0رضا صداقتیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000013312-08:0011:00
1,696
پزشکیپزشکی
  
علوم تشریح اتاق عمل0مرجان حشمتيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000229078-13:3015:00
128
پزشکیپزشکی
  
مديريت و اقتصاد بيمارستان26محمود کاظميانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001111071-16:3018:00
129
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درعلوم پزشکي26اشرف پيراستهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001119358-13:3015:00
1,542
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درعلوم پزشکي26کبری خاجوی شجاعیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001119358-10:0012:00
1,734
پزشکیپزشکی
  
روش تحقیق در علوم پزشکی0اشرف پيراستهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001119358-15:0016:30
1,735
پزشکیپزشکی
  
روش تحقیق در علوم پزشکی0کبری خاجوی شجاعیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-200111935810:0012:00
132
پزشکیپزشکی
  
ارتباط ميکروارگانيسم باميزبان26محمد حسین احمديیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001123234-09:3011:00
173
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی26محمد حسین احمديیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5310310200-13:3015:00
91
پزشکیپزشکی
  
کارآموزی در بیمارستان0محمد مهدي عطارپور يزديسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5310311200-13:3015:00
131
پزشکیپزشکی
  
باکتريشناسي سيستماتيک(1)26محمد نياکاندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001122213-08:0009:30
1,541
پزشکیپزشکی
  
باکتريشناسي سيستماتيک(1)26محمد حسین احمديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001122213-08:0009:30
1,548
پزشکیپزشکی
  
باکتريشناسي سيستماتيک(1)26حوریه صادریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001122213-08:0009:30
1,730
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی سیستماتیک یک0حوریه صادریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001122213-08:0009:30
1,732
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی سیستماتیک یک0محمد حسین احمديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001122213-08:0009:30
130
پزشکیپزشکی
  
قارچ شناسي26عليرضا نائينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001120472-15:0016:30
1,736
پزشکیپزشکی
  
قارچ شناسی (کارشناسی ارشد)0علیرضا نایینیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001120472-15:0016:30
127
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درپزشکي کلاسيک وسنتي26فاطمه عماديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,579
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درپزشکي کلاسيک وسنتي26مريم ايران زاد اصلدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,580
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درپزشکي کلاسيک وسنتي26فاطمه علیجانیهادوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,581
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درپزشکي کلاسيک وسنتي26زهرا بهاالدیندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,582
پزشکیپزشکی
  
روش تحقيق درپزشکي کلاسيک وسنتي26حسن نامداردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,705
پزشکیپزشکی
  
روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی0زهرا بها الدیندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
1,706
پزشکیپزشکی
  
روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی0مریم ایرانزاد اصلدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728629-16:3018:00
124
پزشکیپزشکی
  
آموزه هاي اسلامي درپزشکي26حسن نامداریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728583-08:0009:30
169
پزشکیپزشکی
  
اسباب.علل .دلائل وعلامات20حسن نامدارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5330303200-11:0012:30
123
پزشکیپزشکی
  
تدابيرحفظ الصحه واصول پيشگيري26مريم ايران زاد اصلیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728562-18:0018:45
126
پزشکیپزشکی
  
مباحث جامع طب ايراني-اسلامي26مريم ايران زاد اصلشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728620-13:3015:00
170
پزشکیپزشکی
  
مباحث جامع طب ايراني-اسلامي26مريم ايران زاد اصلشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728620-11:0012:30
121
پزشکیپزشکی
  
تغذيه اختصاصي وشيوه هاي تهيه غذاهاي ويژه26حسن نامداریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728533-09:3011:00
120
پزشکیپزشکی
  
مفردات وقرابادين (1)26فاطمه عماديیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728514-15:0016:30
122
پزشکیپزشکی
  
اصول ومباني درمان شناسي وبيماريهاي عمده (1)26محسن ناصريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728544-13:3015:00
125
پزشکیپزشکی
  
اصول ومباني درمان شناسي وبيماريهاي عمده (2)26مريم ايران زاد اصلشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000728595-18:0019:30
137
پزشکیپزشکی
  
فيزيولوژي پزشکي (2)26مهرداد روغنيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725869-09:3011:00
1,687
پزشکیپزشکی
  
فیزیولوژی خون پزشکی0زهراکیاسالاریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001153431-11:0012:30
1,727
پزشکیپزشکی
  
فیزیولوژی پزشکی (2)0محسن خليليیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725832-09:3011:00
1,728
پزشکیپزشکی
  
فیزیولوژی پزشکی (2)0بتول رحمتي کچومثقاليیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725832-09:3011:00
141
پزشکیپزشکی
  
فا رماکولوژيارائه مجددجمشيد نارنج کاردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002108344-16:3018:00
142
پزشکیپزشکی
  
فا رماکولوژيارائه مجددتاجماه ممبينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002108344-16:3018:00
138
پزشکیپزشکی
  
فيزيولوژي غدددرون ريز26زهرا کياسالاريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001154151-09:3011:00
139
پزشکیپزشکی
  
فيريولوژي اعصاب26بتول رحمتي کچومثقاليدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001154393-13:3015:00
1,538
پزشکیپزشکی
  
روش های فیزیولوژی1مهرداد روغنيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5340318200-09:3011:00
1,700
پزشکیپزشکی
  
روش های فیزیولوژی0مهرداد روغنیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5340318200-09:3011:00
136
پزشکیپزشکی
  
ايمني شناسي بيماريهاي عفوني26فاطمه حاجي قاسميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001146120-09:3011:00
92
پزشکیپزشکی
  
ايمونوشيمي26فریده طالبییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001144961-15:0016:30
1,701
پزشکیپزشکی
  
ایمونوشیمی0فریده طالبییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001144961 -15:0016:30
134
پزشکیپزشکی
  
ايمونوپاتولوژي و انمونوتراپي26رويا ياراييیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001139175-08:0009:30
135
پزشکیپزشکی
  
ايمونوپاتولوژي و انمونوتراپي26محمد حسين قينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001139175-11:0012:30
1,729
پزشکیپزشکی
  
ایمونوپاتولوژی0رویا یارایییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001139175 -13:3015:00
1,689
پزشکیپزشکی
  
روشهای آزمایشگاهی0طوبی غضنفرییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001141361-08:0010:00
1,688
پزشکیپزشکی
  
حیوانات آزمایشگاهی0رویا یاراییشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001145408-13:0015:00
1,690
پزشکیپزشکی
  
حیوانات آزمایشگاهی0علیرضا نایینیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001145408-08:0010:00
1,692
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته (2)0محمد حسین احمديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001128746-10:0012:00
1,731
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی سیستماتیک 2 پیشرفته0حوریه صادریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001128746-10:0012:00
1,733
پزشکیپزشکی
  
باکتری شناسی سیستماتیک 2 پیشرفته0محمد حسین احمديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001128746-10:0012:00
1,737
پزشکیپزشکی
  
ژنتیک پیشرفته باکتریها0معصومه دروقیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001129650-09:3011:00
1,583
پزشکیپزشکی
  
ژنتيک پيشرفته باکتريها8معصومه دروقیسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001129650-11:0013:00
133
پزشکیپزشکی
  
عوامل ضد ميکربي ومکانيسم هاي پيدايش8محمد نياکانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001130266-15:0016:30
1,850
پزشکیپزشکی
  
عوامل ضد میکروبی ومکانیسم0محمد نياکان0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-8440205200-00:0000:00
1,691
پزشکیپزشکی
  
مهارتهاي ارتباطي0طوبی غضنفريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2001810785-16:3018:00
239
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي1غفار برج سازشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827427-15:0016:30
240
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي1غفار برج سازشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827427-18:0019:30
241
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي2غفار برج سازچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827676-15:0016:30
242
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي2غفار برج سازچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827676-18:0019:30
243
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي3شهلا خليل اللهييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827824-16:3018:00
244
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي3شهلا خليل اللهييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827824-18:0019:30
245
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي4غفار برج سازدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999828001-15:0016:30
246
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي4غفار برج سازپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999828001-08:0009:30
247
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي5فريده داودي مقدمسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999828274-11:0013:00
248
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي6فريده داودي مقدمدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999829438-15:0016:30
249
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي6فريده داودي مقدمپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999829438-08:0009:30
250
دروس عموميدروس عمومي
  
فارسي7احمد فروزانفريکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999829581-11:0013:00
223
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي1ابوالفضل خادميشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826368-08:0009:30
224
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي1ابوالفضل خادميدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826368-08:0009:30
225
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي2ابوالفضل خادميشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826471-09:3011:00
226
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي2ابوالفضل خادميدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826471-09:3011:00
227
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي3ابوالفضل خادمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826489-11:0012:30
228
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي3ابوالفضل خادميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826489-11:0012:30
229
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي4ابوالفضل خادمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826702-09:3011:00
230
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي4ابوالفضل خادميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826702-13:3015:00
231
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي5محسن کريميان عظيمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826843-16:3018:00
232
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي5محسن کريميان عظيميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826843-16:3018:00
233
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي6محسن کريميان عظيمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826970-18:0019:30
234
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي6محسن کريميان عظيميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826970-18:0019:30
235
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي7محسن کريميان عظيميدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827068-15:0016:30
236
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي7محسن کريميان عظيميچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827068-15:0016:30
237
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي8محسن کريميان عظيميپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827206-08:0009:30
238
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي8محسن کريميان عظيميچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999827206-18:0019:30
253
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي9ابوالفضل خادمييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002626909-16:3018:00
254
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي9ابوالفضل خادميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002626909-16:3018:00
255
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي10محسن کريميان عظيميشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002644881-09:3011:00
256
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي10محسن کريميان عظيميدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002644881-09:3011:00
1,716
دروس عموميدروس عمومي
  
زبان خارجي کلیه گروهها مخصوص برگزاری امتحاندندان 47محسن کريميان عظيمي0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100103300-00:0000:00
208
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس1محمدرضا نيله چيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999823267-08:0009:30
209
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس2محمدرضا نيله چيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999823595-09:3011:00
210
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس3محمدرضا نيله چيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999823774-15:0016:30
211
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس4علي شريفيپنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999824024-08:0009:30
212
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس5فريدون پاک چهرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999824168-08:0009:30
213
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس6فريدون پاک چهرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999824344-09:3011:00
214
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس7فريدون پاک چهرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999824632-15:0016:30
215
دروس عموميدروس عمومي
  
آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس8فريدون پاک چهرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999824716-18:0019:30
220
دروس عموميدروس عمومي
  
کارآفريني1الهام هادي زادهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826145-11:0012:30
221
دروس عموميدروس عمومي
  
کارآفريني2الهام هادي زادهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826161-13:3015:00
222
دروس عموميدروس عمومي
  
کارآفريني3الهام هادي زادهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826255-16:3018:00
251
دروس عموميدروس عمومي
  
کارآفريني4الهام هادي زادهسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002065765-18:0019:30
252
دروس عموميدروس عمومي
  
کارآفريني5مهدي رجحانيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002421684-09:3011:00
216
دروس عموميدروس عمومي
  
مهارتهاي زندگي دانشجويي3مهدي چمي کارپورچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999825043-08:0009:30
217
دروس عموميدروس عمومي
  
مهارتهاي زندگي دانشجويي4مهدي چمي کارپورچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999825269-09:3011:00
218
دروس عموميدروس عمومي
  
مهارتهاي زندگي دانشجويي1بتول خادميانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999825378-08:0009:30
219
دروس عموميدروس عمومي
  
مهارتهاي زندگي دانشجويي2بتول خادميانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999825561-09:3011:00
288
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49گيتا رضوانييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
312
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49حسين لبافيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
313
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49شهريار شهابيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
314
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49علی کاظمیيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
315
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49هادی اسدیانيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
359
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالدندان 49زهرا جعفریيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
1,556
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
اسیب شناسی دهان عملی 11نوشين جلاير نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409110100-13:3014:15
1,557
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
اسیب شناسی دهان عملی 11گيتا رضوانيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409110100-14:0014:45
279
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
ارتودانتيکس نظري 2دندان 31عباس صالحي وزيري و ...دوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999816260-11:0011:45
258
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 6دندان 11صديقه مظفریکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725042-08:0008:45
259
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 6دندان 11سيدرضا رسوليیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725042-08:0008:45
260
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 6دندان 11حسين شاهونیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725042-08:0008:45
1,575
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 6دندان 11سینا جعفرییکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725042-08:0008:45
281
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي کودکان نظري1دندان 35رزا حقگوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999822372-11:0011:45
318
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي کودکان نظري1دندان 35سمیه کاملیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999822372-11:0011:45
319
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي کودکان نظري1دندان 35صديقه مظفرشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999822372-11:0011:45
1,770
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
رادیو عملی 30شهریار شهاب0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409137100-00:0000:00
287
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
زبان تخصصي 3دندان 46آزاده بلالائيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999834735-18:0018:45
300
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
سلامت دهان ودندانپزشکي اجتماعي نظري 1دندان 52مژگان فائضيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000434025-11:0011:45
1,626
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 2دندان 38دکتر مژگان فائضیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409148100-14:0015:00
1,627
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 3دندان 019دکتر مژگان فائضیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409149100-15:1516:15
1,710
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی دندان پزشکی ترمیمی0سيده الهام طباطبائي قمشه0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409151200-00:0000:00
1,717
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی دندان پزشکی ترمیمی0آزاده بلالائي0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409151200-00:0000:00
261
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پروتزهاي دنداني پيشرفته نظري 2دندان 12ميترا عيساييچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725127-11:0011:45
262
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پروتزهاي دنداني پيشرفته نظري 2دندان 12عليرضا کشوادچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725127-11:0011:45
263
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پروتزهاي دنداني پيشرفته نظري 2دندان 12علي محمد سالاريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725127-11:0011:45
264
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پروتزهاي دنداني پيشرفته نظري 2دندان 12سيدمحمدرضا حکيمانهچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725127-11:0011:45
265
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پروتزهاي دنداني پيشرفته نظري 2دندان 12مريم عظيمي زواره ايچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999725127-11:0011:45
280
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري2دندان 33فريال طالقاني و ...سه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999821994-07:3008:15
257
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17محمود نصر اصفهانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
266
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17فريال طالقانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
267
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17محمد رضا ابريشميدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
268
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17نسرين عراقي زادهدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
269
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17سيد حسن ديباجيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
1,566
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
پريودانتيکس نظري3دندان 17دکتر حسن سمیاریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999793895-11:0011:45
303
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027مجيد مهراندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
352
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027مژگان فائضيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
353
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027علی کاظمیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
354
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027حميد رضا عظيمي ليساردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
355
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027شهريار شهابدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
356
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
تروماتولوژي دهان وفک وصورتدندان 027صديقه مظفردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000936351-16:3017:15
272
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
جراحي دهان ،فک وصورت نظري 2دندان 24حميد رضا عظيمي ليساريکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999813538-07:3008:15
273
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
جراحي دهان ،فک وصورت نظري 2دندان 24حميد  زارعيیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999813538-08:0008:45
274
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
جراحي دهان ،فک وصورت نظري 2دندان 24حسين شاهونیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999813538-08:0008:45
270
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
حاکميت خدمات باليني وبهبود کيفيت خدمات سلامت دهاندندان 20مژگان فائضيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999794244-07:3008:15
284
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 3دندان 42گيتا رضوانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831471-11:0011:45
309
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 3دندان 42مریم علامهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831471-11:0011:45
310
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 3دندان 42عالیه صحت پورشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831471-11:0011:45
311
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 3دندان 42حمید زارعیشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831471-11:0011:45
275
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي ترميمي نظري 2دندان 28محمد باقر رضوانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999814359-17:1518:00
276
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي ترميمي نظري 2دندان 28فاطمه فرزانهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999814359-17:1518:00
277
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي ترميمي نظري 2دندان 28مهشید محمدی بصیرشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999814359-17:1518:00
278
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي ترميمي نظري 2دندان 28سيده الهام طباطبائي قمشهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999814359-17:1518:00
285
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 4دندان 43شهريار شهابدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831709-17:1518:00
316
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 4دندان 43زینب عزیزیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831709-17:1518:00
344
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
دندانپزشکي تشخيصي 4دندان 43گيتا رضوانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999831709-17:1518:00
283
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
اندودانتيکس نظري 1دندان 39کيومرث نظري مقدم و ...چهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826414-11:0011:45
289
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيماريهاي سيستميک 1دندان 50عاليه صحت پورسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999959704-13:3014:30
317
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيماريهاي سيستميک 1دندان 50حسین شاهونسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999959704-13:3014:30
358
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيماريهاي سيستميک 1دندان 50مهدی عاشوریسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999959704-13:3014:30
282
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيماريهاي سيستميک2دندان 37حسين شاهون و ...پنج شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999826243-08:0009:30
1,628
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بیماریهای سیستمیک 4دندان 9دکتر مژگان فائضیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409189100-16:1517:15
286
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
درمان بيماران با بي دنداني کاملدندان 45سيد شجاع الدين شايقدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833058-11:0011:45
357
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
درمان بيماران با بي دنداني کاملدندان 45محمد علی همتیدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833058-11:0011:45
1,711
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی پروتزهای ثابت دندانی0علي جمالي قمي0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409191200-00:0000:00
1,718
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی پروتزهای ثابت دندانی0علي محمد سالاري0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409191200-00:0000:00
1,719
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی پروتزهای ثابت دندانی0عليرضا کشواد0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409191200-00:0000:00
1,720
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مبانی پروتزهای ثابت دندانی0سيدمحمدرضا حکيمانه0https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2409191200-00:0000:00
301
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
علوم نوين در دندانپزشکيدندان 66مريم پيرمراديان نجف آباديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000934361-16:3018:00
271
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
درمان بليچينگدندان 23فاطمه فرزانهشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999794473-16:3018:00
329
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
آموزش پزشکي (2)دستیاریزهرا جوهريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24300131100-15:0016:30
322
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیترمیمیتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
323
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیترمیمیجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
336
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیترمیمیتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
337
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیترمیمیجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
332
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مديريت وحاکميت بالينيدستیاریمژگان فائضيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24700106100-16:3018:00
326
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
آموزش پزشکي (2)دستیاریزهرا جوهريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24300131100-15:0016:30
340
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کارگاه تجويز منطقي داروها در دندانپزشکي کودکانپریوتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
341
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کارگاه تجويز منطقي داروها در دندانپزشکي کودکانپریوجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
1,522
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کارگاه تجويز منطقي داروها در دندانپزشکي کودکانپریوتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
1,523
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کارگاه تجويز منطقي داروها در دندانپزشکي کودکانپریوجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
307
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
روانشناسی کودک دستیاری دندان 2420012020محمدرضا شعیریچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24200120200-13:3015:00
1,559
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بررسی مقالاتدستیاریرزا حقگوچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2420014000-11:0012:00
1,560
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بررسی مقالاتدستیاریمجيد مهرانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2420014000-11:0012:00
1,578
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کودکان نظری 1دستیاریرزا حقگوچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24200140300-10:0011:00
330
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کارگاه آموزش پزشکيدستیاریزهرا جوهريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24300131100-15:0016:30
324
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیاندوتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
325
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیاندوجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
338
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیاندوتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
339
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیاندوجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
327
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
آموزش پزشکي (2)دستیاریزهرا جوهريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24300131100-15:0016:30
331
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مديريت وحاکميت بالينيدستیاریمژگان فائضيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24700106100-16:3018:00
342
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژي کاربردياطفالتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
343
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژي کاربردياطفالجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
1,524
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژي کاربردياطفالتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
1,525
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژي کاربردياطفالجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
328
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
آموزش پزشکي (2)دستیاریزهرا جوهريیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24300131100-15:0016:30
333
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مديريت وحاکميت بالينيدستیاریمژگان فائضيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24700106100-16:3018:00
1,553
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
ارائه مورد 1 و 2 و 31هادی اسدیانچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2470011122-11:0012:00
1,554
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
ارائه مورد 1 و 2 و 31کيومرث نظري مقدمچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2470011122-11:0012:00
1,555
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
ارائه مورد 1 و 2 و 31حسين لبافچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2470011122-11:0012:00
320
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیپروتزتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
321
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیپروتزجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-09:3011:00
334
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیپروتزتاجماه ممبينيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
335
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فارماکولوژیپروتزجمشيد نارنج کارچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-24400103100-16:3018:00
295
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مباني مواد دندانيدندان 60سيد مصطفي فاطمي حسن آباديچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015837-11:0011:45
1,573
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مباني مواد دندانيدندان 60سینا جعفریچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015837-11:0011:45
1,574
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مباني مواد دندانيدندان 60نیکناز یحیی زاده فرچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015837-11:0011:45
1,609
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مباني مواد دندانيدندان 60مریم عظیمی زواره ایچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015837-11:0011:45
306
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
کمپلکس پالپ وپري اپيکالمهمانحسين لبافیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999890451-15:4516:30
299
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
علوم تشريحي نظري 2دندان 65عليرضا عزيززاده دلشاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000069873-11:0012:30
305
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
مباني پروتزهاي ثابت دنداني (نظري -عملي)مهمانعلي جمالي قميسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002640790-08:0008:45
304
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيماريهاي سيستميک 1مهمانعاليه صحت پورسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999959704-15:0015:45
294
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بافت دندان در سلامت وبيماريدندان 59نوشين جلاير نادريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015799-13:3015:00
345
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بافت دندان در سلامت وبيماريدندان 59گيتا رضوانيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015799-13:3015:00
293
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
راديولوژي دندان، فک و صورت نظري 1دندان 58شهريار شهابدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000015607-11:0011:45
290
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
آسيب شناسي عمومي نظريدندان 53رضا صداقتيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000013312-08:0011:00
297
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيوشيمي نظري 2دندان 63غلامعلي نادريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000069603-09:3011:00
298
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بيوشيمي نظري 2دندان 63محمدحسن قوسيان مقدمسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000069603-09:3011:00
296
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
باکتري شناسي نظريدندان 61محمد نياکانیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000016133-08:0009:30
308
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
باکتری عملی0محمد مهدي عطارپور يزديیکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-25097812000-10:0011:30
1,526
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بیو شیمی عملی0غلامعلي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2509784100-15:0016:00
1,527
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
بیو شیمی عملی0محمدحسن قوسيان مقدمشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2509784100-15:0016:00
302
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067محسن خليليدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
346
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067محسن خليليچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
347
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067زهرا کياسالاريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
348
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067زهرا کياسالاريچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
349
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067مهرداد روغنيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
350
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067مهرداد روغنيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
351
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فيزيولوژي نظري 1و2دندان 067بتول رحمتي کچومثقاليدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000935882-13:3015:00
1,552
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
فیزیولوژی عملی1محسن خليليشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2509786100-10:0012:00
292
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
سلامت دهان وجامعهدندان 57زهرا جوهريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000014909-08:0009:30
291
دندانپزشکیدندانپزشکی
  
زبان انگليسي تخصصي 1دندان 56نوشين جلاير نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000014675-11:0011:45
563
علوم انسانيروانشناسي
  
)به زبانهاي خارجي1متون روانشناسي(حسين پورمحمد رضا نائينيانيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072765-13:3015:00
561
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي تربيتيحسين پورمونا مرادي مطلق ذولقانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084872-16:3018:00
562
علوم انسانيروانشناسي
  
شخصيت ( نظريه و مفاهيم )حسين پورمحمد ابراهيم مداحيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000074178-09:3011:00
560
علوم انسانيروانشناسي
  
تاريخچه و مکاتب روانشناسيحسين پورسهيلا قمياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075480-18:0019:30
552
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي شناختيکارشناسي 96مونا مرادي مطلق ذولقانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084872-13:3015:00
555
علوم انسانيروانشناسي
  
فلسفه علم روانشناسيکارشناسي 95حسن مرادييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000093809-13:3015:00
564
علوم انسانيروانشناسي
  
روان سنجيتاج آبادي و نورعليسولماز نورآبادييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960251-16:3018:00
553
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي تربيتيکارشناسي 96مونا مرادي مطلق ذولقانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084943-16:3018:00
549
علوم انسانيروانشناسي
  
آسيب شناسي رواني 2کارشناسي 96رسول روشن چسليشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000083610-08:0009:30
554
علوم انسانيروانشناسي
  
آزمون هاي روانشناختي 2کارشناسي 95محمدرضا شعیریدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000092756-08:0009:30
362
علوم انسانيروانشناسي
  
آسيب شناسي رواني کودک و نوچوانکارشناسي 96حميد يعقوبيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000085051-08:0009:30
361
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي خانوادهکارشناسي 96حميد يعقوبيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084277-09:3011:00
551
علوم انسانيروانشناسي
  
آسيب شناسي اجتماعيکارشناسي 96سهيلا قمياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084789-15:0016:30
363
علوم انسانيروانشناسي
  
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتارکارشناسي 95حميد يعقوبيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000094002-09:3011:00
550
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي جنسيتکارشناسي 96خانم دکتر لیلا حیدری نسبدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000084608-08:0009:30
539
علوم انسانيروانشناسي
  
مباحث اساسي در روانشناسي 2کارشناسي 98خانم دکتر لیلا حیدری نسبسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073087-11:0012:30
545
علوم انسانيروانشناسي
  
تاريخ ومکاتب روانشناسي ونقدآنکارشناسي 97سهيلا قمياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075480-18:0019:30
540
علوم انسانيروانشناسي
  
آمار استنباطيکارشناسي 98حسن محموديانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073322-16:3018:30
538
علوم انسانيروانشناسي
  
احساس وادراککارشناسي 98محمد رضا نائينياندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072957-08:0009:30
535
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي تحولي 1کارشناسي 98محمد ابراهيم مداحيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000067256-08:0009:30
536
علوم انسانيروانشناسي
  
آشنايي با فلسفه اسلاميکارشناسي 98محمد رضا يکتاييدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000068907-15:0016:30
541
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي شخصيتکارشناسي 97محمد ابراهيم مداحيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000074178-09:3011:00
537
علوم انسانيروانشناسي
  
متون روانشناسي به انگليسي 1کارشناسي 98محمد رضا نائينيانيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072765-13:3015:00
542
علوم انسانيروانشناسي
  
متون روانشناسي به انگليسي 2کارشناسي 97محمد رضا نائينيانيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000074909-11:0012:30
546
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي تجربيکارشناسي 97محمد رضا نائينيانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075698-11:0013:00
543
علوم انسانيروانشناسي
  
آموزه هاي روانشناختي در قرآن وحديث 2کارشناسي 97علي حسن نيايکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075188-13:3015:00
544
علوم انسانيروانشناسي
  
مباني راهنمايي ومشاورهکارشناسي 97رقيه موسويدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075357-09:3011:00
548
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي اجتماعي کاربرديکارشناسي 97مريم ايزدي مزيديسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076182-18:0019:30
360
علوم انسانيروانشناسي
  
روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1کارشناسي 97حميد يعقوبيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073635-08:0009:30
547
علوم انسانيروانشناسي
  
نگرش وتغيير آنکارشناسي 97مريم ايزدي مزيديسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075929-16:3018:00
641
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
روان شناسي تربيتيکارشناسي علوم تربيتي98رقيه موسويسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999961291-13:3015:00
644
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
مباني واصول برنامه ريزي آموزشيکارشناسي علوم تربيتي98مهدي سبحاني نژادشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999962132-15:0016:30
642
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
تعليم وتربيت اسلاميکارشناسي علوم تربيتي98حميد احمدي هدايتسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999961359-18:0019:30
643
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
مباني واصول تعليم وتربيتکارشناسي علوم تربيتي98محمد حسن ميرزامحمدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999961407-11:0012:30
895
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
مديريت عموميکارشناسي علوم تربيتي98لطفعلي جبارييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999961696-18:0019:30
645
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
منطقکارشناسي علوم تربيتي98صاحب موسوييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999962569-13:3015:00
640
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
مباني راهنمايي ومشاورهکارشناسي علوم تربيتي97رقيه موسويدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960493-08:0009:30
892
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
مباني مديريت اسلاميکارشناسي علوم تربيتي96لطفعلي جباريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999911442-16:3018:00
632
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
آماراستنباطيکارشناسي علوم تربيتي97محسن ديبايي صابردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960016-15:0016:30
661
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
آماراستنباطيمحمد صالح نظريمهدي رضايييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852706-18:0019:30
633
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
روان شناسي وآموزش کودکان با نيازهاي ويژهکارشناسي علوم تربيتي97سهيلا قميانسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960191-11:0012:30
630
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
کاربرد رايانه در تعليم وتربيتکارشناسي علوم تربيتي96محسن ديبايي صابرشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999913970-08:0009:30
627
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
تدوين ونگارش متون وگزارش هاي علميکارشناسي علوم تربيتي96سولماز نورآباديسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999911871-13:3015:00
631
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
سازمان ها وقوانين آموزش وپرورشکارشناسي علوم تربيتي96محسن ديبايي صابريکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999914186-16:3018:00
628
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
اختلال هاي رفتاري وهيجانيکارشناسي علوم تربيتي96رقيه موسوييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999912299-11:0012:30
893
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
آموزش در سازمان هاکارشناسي علوم تربيتي96لطفعلي جباريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999912077-15:0016:30
626
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
متون تخصصي علوم تربيتيکارشناسي علوم تربيتي96سولماز نورآباديشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999911247-09:3011:00
634
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
روانشناسي يادگيريکارشناسي علوم تربيتي97اکبر رهنمايکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960220-11:0012:30
635
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
سنجش واندازه گيريکارشناسي علوم تربيتي97سولماز نورآبادييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960251-16:3018:00
636
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
اخلاق حرفه اي در تعليم وتربيتکارشناسي علوم تربيتي97اکرم حجتيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960287-15:0016:30
637
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
آموزش وپرورش پيش دبستاني ،دبستان ومتوسطه در ايرانکارشناسي علوم تربيتي97محسن ديبايي صابرسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960317-13:3015:00
638
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
تربيت اخلاقيکارشناسي علوم تربيتي97اکبر رهنمادوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960358-18:0019:30
639
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
آموزه هاي تربيتي آيات قرآنکارشناسي علوم تربيتي97اکرم حجتييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999960452-13:3015:00
624
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
تربيت رسانه ايکارشناسي علوم تربيتي95سولماز نورآباديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999903269-08:0009:30
660
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
روان شناسي عموميايرانيخانم دکتر لیلا حیدری نسبسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073087-11:0012:30
625
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
خانواده در اسلامکارشناسي علوم تربيتي95اکرم حجتيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999903465-15:0016:30
894
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
ارتباط انسانيکارشناسي علوم تربيتي96محمدرضا فريديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999914093-18:0019:30
629
علوم انسانيعلوم تربيتي
  
اقتصاد تعليم وتربيتکارشناسي علوم تربيتي96مهتاب پور آتشييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999913827-13:3015:00
593
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مباني مردم شناسي1عبدالرضا باقرييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999836507-13:3015:00
590
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
آمار مقدماتي1محمد جواد رضاييدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852953-08:0009:30
615
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
)علوم2زبان تخصصي– مطالعه متون(1شعبان پيرحياتيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000026506-13:3015:00
591
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
اصول علم اقتصاد1مهدي موحدي بکنظردوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999836055-13:3015:30
574
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روانشناسي اجتماعي1داود رحيمي سجاسيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833044-11:0012:30
575
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روانشناسي اجتماعي1داود رحيمي سجاسيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833044-16:3018:00
584
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
نظريه هاي جامعه شناسي(2)1امير رستگار خالديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835373-13:3015:00
582
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روش تحقيق نظري1ابوالفضل ذوالفقاريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835164-08:0009:30
583
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روش تحقيق نظري1ابوالفضل ذوالفقاريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835164-09:3011:00
588
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي1ابوالفضل ذوالفقاريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835591-11:0012:30
587
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظام1سيد حميد رضا سيدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835518-11:0012:30
570
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
بررسي مسائل اجتماعي ايران1امير رستگار خالدشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999832403-08:0009:30
571
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
بررسي مسائل اجتماعي ايران1امير رستگار خالدشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999832403-15:0016:30
592
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
اصول علم سياست1ابوالفضل ذوالفقاريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999836272-13:3015:00
581
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي خانواده1امير رستگار خالديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999834293-11:0012:30
891
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مددکاري جامعه اي (1)مجتمع بامددکاريمحمد زاهدي اصليکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999850682-16:3018:00
589
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مباني جامعه شناسي (2)1سيد حميد رضا سيديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835745-09:3011:00
572
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي جوانان1داود رحيمي سجاسييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999832529-11:0012:30
617
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي جهان مجازي(اينترنت)1امير رستگار خالددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002417362-08:0009:30
879
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي جهان مجازي(اينترنت)1ایمان عرفان منشدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002417362-08:0009:30
618
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي جنسيت1فاطمه کبير نتاجيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002546390-18:0019:30
579
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي پزشکي1عبدالرضا باقريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999834128-13:3015:00
580
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي پزشکي1عبدالرضا باقريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999834128-18:0019:30
576
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي سياسي1ابوالفضل ذوالفقارييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833268-13:3015:00
573
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
بررسي آثار صاحبنظران جامعه شنا1سيد حميد رضا سيدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999832666-13:3015:00
577
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي آموزش و پرورش1سيد حميد رضا سيدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833482-16:3018:00
585
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مردم شناسي فرهنگي1عبدالرضا باقريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835444-09:3011:00
616
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روانشناسي کودکي و نوجوانيفاطمه شريفيمحمد ابراهيم مداحيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002095926-18:0019:30
606
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مباني حقوق1امير رستگار خالددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852869-15:0016:30
890
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مباني رفاه اجتماعي1محمد زاهدي اصليکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999853105-13:3015:00
889
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مباني مديريت1محمد زاهدي اصليکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999851819-11:0012:30
609
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
گزارش نويسي در مددکاري اجتماعي1قاسم قجاوندچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999853226-15:0016:30
608
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
کاربرد جامعه شناسي در مددکاري اجتماعي1عبدالرضا باقريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999853038-09:3011:00
600
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روانشناسي رشد1محمد ابراهيم مداحيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999851526-15:0017:00
599
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مددکاري اجتماعي فردي 11عذرا فرمانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999851206-13:3015:00
594
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
حقوق خانواده1امير رستگار خالدسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999836989-13:3015:00
881
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
حقوق خانواده1حسین سماواتی امینسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999836989-13:3015:00
601
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
نهاد خانواده1امير رستگار خالددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999851683-08:0009:30
595
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
آسيب شناسي رواني1خانم دکتر لیلا حیدری نسبدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999848322-09:3011:00
605
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
کاربرد آمار در مددکاري اجتماعي1محمد جواد رضايييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852706-18:0019:30
604
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
زبان تخصصي 11شعبان پيرحياتيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852650-11:0012:30
596
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مددکاري اجتماعي گروهي 21عذرا فرمانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999848664-11:0012:30
602
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
روانشناسي اجتماعي1داود رحيمي سجاسييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852397-16:3018:00
888
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
مددکاري جامعه اي 11محمد زاهدي اصليکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999850682-16:3018:00
607
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
آمارمقدماتي1محمد جواد رضاييدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852953-08:0009:30
603
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي صنعتي1سيد حميد رضا سيديشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999852529-09:3011:00
597
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي شهري1عبدالرضا باقريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999850838-08:0009:30
598
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي روستايي1داود رحيمي سجاسيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999850997-18:0019:30
586
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي ايلات وعشاير1فاطمه کبير نتاجيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999835498-16:3018:00
578
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي ارتباط جمعي1داود رحيمي سجاسيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833701-09:3011:00
878
علوم انسانيعلوم اجتماعي
  
جامعه شناسي ارتباط جمعي1ایمان عرفان منشدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999833701-09:3011:00
709
علوم انسانيعلوم سياسي
  
قرآن وسياستقاسميمهدي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076734-15:0016:30
710
علوم انسانيعلوم سياسي
  
کاربرد منطق درسياستقاسميمرشدي زاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000078222-08:0009:30
708
علوم انسانيعلوم سياسي
  
حقوق بين الملل خصوصيآل معززسيامک کرم زادهنامشخصhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999807549-نامشخصنامشخص
713
علوم انسانيعلوم سياسي
  
فلسفه سياسيربيعيمرشدي زاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002418386-08:0009:30
717
علوم انسانيعلوم سياسي
  
اخلاق سياسيآهنگرانمحمد رحيم عيوضينامشخصhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076167-نامشخصنامشخص
704
علوم انسانيعلوم سياسي
  
روش تحقيق درعلوم سياسي(2)نجارزاده و حيدري فرزان و کفيريجواد حيدريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076410-09:3011:00
715
علوم انسانيعلوم سياسي
  
تحولات سياسي- اجتماعي ايران تا آغاز دوره قاجاريهربيعيشهره پيرانييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716685-11:0012:30
669
علوم انسانيعلوم سياسي
  
مباني و اصول سياست گذاري عموميعلوم سياسي 96جواد حيدرييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072513-11:0012:30
716
علوم انسانيعلوم سياسي
  
حقوق بين الملل عموميربيعي و کثيريسيامک کرم زادهدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002418862-18:0019:30
712
علوم انسانيعلوم سياسي
  
انديشه سياسي در غرب (2)قرابانلوجواد حيدرييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2002416820-13:3015:00
707
علوم انسانيعلوم سياسي
  
آشنايي با متون انگليسي (2)دانشجويان ورودي 96 و ماقبلجواد حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716829-11:0012:30
664
علوم انسانيعلوم سياسي
  
مطالعه تطبيقي انقلابهاعلوم سياسي 96شهره پيرانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000071767-09:3011:00
666
علوم انسانيعلوم سياسي
  
سياست مقايسه ايعلوم سياسي 96عباس کشاورزشکريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072076-16:3018:00
670
علوم انسانيعلوم سياسي
  
ادبيات سياسي فارسي و ويراستاري 2علوم سياسي 96مرشدي زادسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073037-11:0012:30
711
علوم انسانيعلوم سياسي
  
ادبيات سياسي فارسي و ويراستاري 2فيض آباديمرشدي زاديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716923-13:3015:00
667
علوم انسانيعلوم سياسي
  
انقلاب اسلاميعلوم سياسي 96زاهد غفاري هشتجينسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072177-13:3015:00
672
علوم انسانيعلوم سياسي
  
مناطق راهبردي جهانعلوم سياسي 96شهره پيرانيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073721-08:0009:30
668
علوم انسانيعلوم سياسي
  
دفاع مقدسعلوم سياسي 96پرويز امينيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000072379-15:0016:30
663
علوم انسانيعلوم سياسي
  
اصول و مباني روابط بين الملل 2علوم سياسي 96پرويز امينييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000071270-16:3018:00
671
علوم انسانيعلوم سياسي
  
مسايل بين الملل جهان اسلامعلوم سياسي 96روح اله فرهادیيکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000073274-13:3015:00
665
علوم انسانيعلوم سياسي
  
تاريخ تحول دولت در اسلام و ايرانعلوم سياسي 96مهدي نادريدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000071942-15:0016:30
705
علوم انسانيعلوم سياسي
  
روانشناسي سياسيورودي 96 و ماقبلشهره پيرانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000077359-08:0009:30
662
علوم انسانيعلوم سياسي
  
ارتباطات و سياستعلوم سياسي 98 و95پرويز امينيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000066775-13:3015:00
714
علوم انسانيعلوم سياسي
  
متون اسلامي (آموزش زبان عربي )ربيعي و کثيري و آهنگرانمهدي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076734-15:0016:30
675
علوم انسانيعلوم سياسي
  
روش پژوهش در علوم سياسي (2)علوم سياسي 98جواد حيدريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076410-09:3011:00
676
علوم انسانيعلوم سياسي
  
سياست حکمراني در قرآن ونهج البلاغهعلوم سياسي 98مهدي نادريشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076734-15:0016:30
678
علوم انسانيعلوم سياسي
  
بنيادهاي فلسفي سياستعلوم سياسي 98مرشدي زاددوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000078222-08:0009:30
677
علوم انسانيعلوم سياسي
  
مباني روانشناختي سياستعلوم سياسي 98شهره پيرانيشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000077359-08:0009:30
674
علوم انسانيعلوم سياسي
  
سيره سياسي پيامبر اعظم (ص )وائمه معصومين (ع)علوم سياسي 98مهدي نادريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076167-11:0012:30
873
علوم انسانيروانشناسی
  
سيره سياسي پيامبر اعظم (ص )وائمه معصومين (ع)علوم سياسي 98محمد رحيم عيوضيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000076167-11:0012:30
673
علوم انسانيعلوم سياسي
  
انديشه سياسي رهبران انقلابعلوم سياسي 97پرويز امينيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000075908-15:0016:30
695
علوم انسانيعلوم سياسي
  
انديشه سياسي در اسلام وايران(2)علوم سياسي 97رضا غلامیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716633-08:0009:30
696
علوم انسانيعلوم سياسي
  
انديشه سياسي در غرب 2علوم سياسي 97جواد حيدرييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716657-13:3015:00
697
علوم انسانيعلوم سياسي
  
تحولات سياسي-اجتماعي ايران در دوران پهلويعلوم سياسي 97شهره پيرانييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716685-11:0012:30
698
علوم انسانيعلوم سياسي
  
تاريخ روابط بين الملل 2علوم سياسي 97رضا غلامیچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716740-09:3011:00
699
علوم انسانيعلوم سياسي
  
جنبش هاي اسلامي معاصرعلوم سياسي 97زاهد غفاري هشتجيندوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716802-08:0009:30
701
علوم انسانيعلوم سياسي
  
جامعه شناسي سياسي ايران پيش ازانقلابعلوم سياسي 97محمد رحيم عيوضيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716863-16:3018:00
700
علوم انسانيعلوم سياسي
  
متون تخصصي سياسي به زبان انگليسي 2علوم سياسي 97جواد حيدريسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716829-11:0012:30
702
علوم انسانيعلوم سياسي
  
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانعلوم سياسي 97شهره پيرانيسه شنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716890-13:3015:00
703
علوم انسانيعلوم سياسي
  
نگارش وويرايش متون سياسيعلوم سياسي 97مرشدي زاديکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000716923-13:3015:00
721
علوم انسانيکتابداري
  
آشنايي با مطبوعات ورسانه هاکارشناسي 98سعيد اسدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999796080-13:3015:00
725
علوم انسانيکتابداري
  
مرجع شناسي تخصصيکارشناسي 98عبدالرضا نوروزيدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999796920-18:0018:45
726
علوم انسانيکتابداري
  
مرجع شناسي تخصصيکارشناسي 98عبدالرضا نوروزيچهارشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999796920-15:0016:30
741
علوم انسانيکتابداري
  
کتابخانه هاي عمومي وتوسعه فرهنگيکارشناسي 96حمزه علي نورمحمديدوشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999797232-09:3011:00
731
علوم انسانيکتابداري
  
آمار مقدماتي در علم اطلاعات و دانش شناسيکارشناسي97لاله صمدييکشنبهhttps://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999797065-16:3018:00
734
علوم انسانيکتابداري