پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
کارشناسیمهندسی برق-الکترونیکتبریز1370-1374
  
کارشناسی ارشدمهندسی برق-الکترونیکتهران1375-1377
  
دکترامهندسی برق-الکترونیکتهران1377-1383