پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل بهداشت، درمان

:

پاسخ به سؤالات

سؤالات خود در زمینه خدمات این اداره و موضوعات مختلف بهداشت و درمان را می توانید از طریق رایانامه به آدرس h_student@shahed.ac.ir با ما مطرح نمایید.
 

 پاسخگویی به سؤلات طرح شده در سطح دانشگاه

 
پیوستها
  
  
  
  
  
پیوست
  
  

نمونه پرسش ها و پاسخ های مفید درج شده در سایر رسانه ها  درباره موضوعات مختلف بهداشت و درمان: