پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: راه های اعلام شکایات بهداشتی

عنوان

راه های اعلام شکایات بهداشتی

 

تاریخ انتشار

22/10/1398

تصویر خبر