پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: برنامه غربالگری فشارخون/ اردیبهشت 98

عنوان

برنامه غربالگری فشارخون/ اردیبهشت 98

Hypertention 98.2.31_Page_1.jpg



تاریخ انتشار

30/02/1398

تصویر خبر