پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مهدي بشيري
پروفایل
مهدي بشيري
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
کارشناسیمهندسي صنايعتهران1374-1378
  
کارشناسی ارشدمهندسي صنايع - صنايعتهران1380-1378
  
دکترامهندسي صنايع - صنايعتهران1384-1380
  
دکترامهندسي صنايع - فرصت مطالعاتي 6 ماههلندن1383