پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
 دانشگاه شاهد1369تا کنون
  
  
  
معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  
وزارت علوم وتحقيقات و فناوري
  
دانشگاه آزاد اسلامي
  
 كتابخانه ي ملي ايران
  
  
1381
  
موزه هنر هاي معاصر تهران
  
سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامي
  
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي 1367
  
دانشگاه تهران13581366
  
ستاد انقلاب فرهنگياز آغاز 1364
  
 شوراي انقلاب فرهنگيتاسال 1363
  
دانشگاه يزد
  
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ پرديس زاهدان
  
  
1359
  
مدرسه عالي ساختما ن1351 1354