پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

صفحات سایت :همه صفحاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.
  
  
  
  
  
  
توانمندی پژوهش های کاربردی.aspx
  
a.ahmadvand21/04/1442 10:20 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 10:12 ق.ظ
پرسنل.aspx
  
a.ahmadvand07/09/1440 08:32 ق.ظa.madhani08/09/1439 10:52 ق.ظ
تفاهم نامه ها.aspx
  
a.ahmadvand14/01/1440 08:45 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi07/03/1433 02:54 ب.ظ
فرمها.aspx
  
a.madhani23/12/1439 10:41 ق.ظa.madhani23/12/1439 10:25 ق.ظ
توانمندی ها پزشکی.aspx
  
a.madhani15/12/1439 10:44 ق.ظa.madhani14/12/1439 02:21 ب.ظ
توانمندی ها علوم پایه.aspx
  
a.madhani15/12/1439 10:43 ق.ظa.madhani14/12/1439 02:22 ب.ظ
توانمندی ها علوم انسانی.aspx
  
a.madhani15/12/1439 10:42 ق.ظa.madhani14/12/1439 02:22 ب.ظ
اهم توانمندی های پژوهش های کاربردی کشاورزی.aspx
  
a.madhani15/12/1439 10:41 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi15/11/1433 12:38 ب.ظ
توانمندی ها هنر.aspx
  
a.madhani14/12/1439 02:18 ب.ظa.madhani14/12/1439 01:01 ب.ظ
معرفی دفتر.aspx
  
a.madhani10/12/1439 08:08 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 10:41 ق.ظ
مصوبات هیآت وزیران.aspx
  
a.madhani16/09/1439 10:42 ق.ظa.madhani15/09/1439 11:34 ق.ظ
واحدهای پژوهشی و فناور.aspx
  
a.madhani16/09/1439 09:17 ق.ظa.madhani16/09/1439 09:17 ق.ظ
چارت سازمانی.aspx
  
a.madhani16/09/1439 07:48 ق.ظa.madhani16/09/1439 07:47 ق.ظ
جشنواره های بین المللی.aspx
  
a.madhani15/09/1439 02:15 ب.ظa.madhani15/09/1439 02:14 ب.ظ
بخشنامه.aspx
  
a.madhani15/09/1439 11:27 ق.ظa.madhani09/09/1439 11:04 ق.ظ
اب.aspx
  
a.madhani09/09/1439 10:45 ق.ظa.madhani09/09/1439 10:45 ق.ظ
اهم عملکرددفتر.aspx
  
a.madhani09/09/1439 10:28 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 10:21 ق.ظ
آئین نامه قراردادهای پژوهشی کاربردی دانشگاه.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhaniآئین نامه قراردادهای پژوهشی کاربردی دانشگاه.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhani
  
a.madhani09/09/1439 09:43 ق.ظa.madhani09/09/1439 09:43 ق.ظ
قوانین.aspx
  
a.madhani08/09/1439 12:38 ب.ظa.madhani08/09/1439 12:38 ب.ظ
جشنواره های داخلی.aspx
  
a.madhani08/09/1439 11:00 ق.ظa.madhani08/09/1439 10:57 ق.ظ
آدرس.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhaniآدرس.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhani
  
a.madhani25/07/1439 09:30 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi07/03/1433 02:40 ب.ظ
a.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 03:12 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 03:12 ب.ظ
طرحهای تحقیقاتی کاربردی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhaniطرحهای تحقیقاتی کاربردی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhani
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 10:40 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi11/05/1433 10:31 ق.ظ
اهم عملکرد.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi22/03/1433 01:00 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi07/03/1433 02:50 ب.ظ
کارآموزی.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi15/03/1433 01:51 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi15/03/1433 01:48 ب.ظ
دفترامورمراکزتحقیقاتی.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi14/03/1433 06:30 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi14/03/1433 06:30 ب.ظ
Home.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi14/03/1433 06:22 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi20/02/1433 12:09 ب.ظ
مرکز میکروب شناسی مولکولی.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi14/03/1433 04:01 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi14/03/1433 04:01 ب.ظ
حمایت از پایان نامه ها.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi08/03/1433 10:36 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi08/03/1433 10:22 ق.ظ
فراخوان های پژوهشی.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi08/03/1433 10:19 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|r.mohamadsalehi08/03/1433 10:19 ق.ظ
1 - 30بعدی