پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
  
  
  
  
  
  
  
Home.aspx
  
26/05/1442 01:48 ب.ظa.ahmadvand
مدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
test.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhanitest.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.madhani
  
15/12/1439 09:14 ق.ظa.madhania.madhania.madhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
آیین-نامه-ها.aspx
  
23/01/1441 11:26 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
اطلاعات-مالی--ثبتی-دانشگاه.aspx
  
20/07/1442 09:52 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
اولویتهای-پژوهشی-دستگاهها.aspx
  
20/07/1442 01:35 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
بخشنامه.aspx
  
22/04/1442 12:45 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
پایان-نامه.aspx
  
24/01/1441 01:40 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
پیش-نویس-قرارداد-ها.aspx
  
24/01/1441 01:40 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
تفاهم-نامه-های-همکاری-علمی.aspx
  
26/11/1440 11:13 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
جشنواره-ها.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvandجشنواره-ها.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvand
  
12/06/1442 10:44 ق.ظa.ahmadvanda.ahmadvanda.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
حوزه-توانمندی-های-علوم-انسانی.aspx
  
20/01/1442 12:27 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
حوزه-فنی-مهندسی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvandحوزه-فنی-مهندسی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvand
  
23/07/1441 08:53 ب.ظa.ahmadvanda.ahmadvanda.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
رئوس-برنامه-ها.aspx
  
20/04/1442 12:50 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
شیوه-نامه-صندوق-رفاه-دانشجویان.aspx
  
23/01/1441 11:28 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
طرح-های-تحقیقاتی-کاربردی.aspx
  
04/07/1442 01:23 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
فرصت-ها.aspx
  
24/04/1442 12:12 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
فرصت-های-مطالعاتی-ارتباط-با-صنعت.aspx
  
13/02/1442 11:20 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
فناوران-برتر.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvandفناوران-برتر.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.ahmadvand
  
06/07/1442 01:03 ب.ظa.ahmadvanda.ahmadvanda.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
قوانین.aspx
  
22/04/1442 12:45 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مدیران-دفتر-امور-فناوری-و-تحقیقات-کاربردی.aspx
  
20/04/1442 12:40 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مسابقات.aspx
  
25/02/1442 11:48 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مصوبات-هیات-وزیران.aspx
  
28/04/1440 11:06 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
معرفی.aspx
  
20/04/1442 12:35 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
همایش-ها.aspx
  
22/06/1441 11:36 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
کارآموزی.aspx
  
14/06/1440 12:30 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
کارگاه-ها.aspx
  
26/06/1442 11:31 ق.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
کارکنان.aspx
  
20/04/1442 12:46 ب.ظa.ahmadvand
a.ahmadvandشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت