پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
امير حسين اميری
پروفایل
اميرحسين اميري
 

 سوابق تحصیلی

 
وب پارت تحصیلات اساتید
مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهنام کشورنام شهراز سالتا سالعنوان پایان نامه یا رساله
کارشناسيمهندسي صنايع- توليد صنعتيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرايرانتهران13761380 
کارشناسي ارشدمهندسي صنايع-مهندسي صنايععلم و صنعت ايرانايرانتهران13811383 
دکتريمهندسي صنايعتربيت مدرسايرانتهران13831387توسعه روشهايي براي پايش پروفايلهاي چند جمله اي